Ekonomiska händelser

De dynamiska och ständigt framväxande globala marknaderna skapar ständigt volatilitet i olika CFD-handelsinstrument. Markets.com kommer uteslutande att bryta ner de stora ekonomiska händelserna från hela världen, vilket kommer att hjälpa att hålla dig kvar i kretsen och förstå de senaste trenderna. De ekonomiska händelserna som presenteras på denna sida är tagna från vår ekonomiska kalender.

Feds ränta

13 december 2016

Federal Open Market Committee (FOMC) medlemmar röstar om var man ska sätta räntan. Handlare bevakar ränteförändringar nära, då kortfristiga räntor är den primära faktorn i valutavärdering.

En ränta som är högre än väntat är positiv/hausse för USD, medan en som är lägre än väntat är negativ/baisse för USD.

ECB ränta

08/06/2017

De sex medlemmarna i Europeiska centralbankens (ECB) styrelse och de 16 cheferna för euroområdets centralbanker röstar om var man ska sätta räntan. Handlare bevakar ränteförändringar nära, då kortfristiga räntor är den primära faktorn i valutavärdering.

En ränta som är högre än väntat är positiv/hausse för EUR, medan en som är lägre än väntat är negativ/baisse för EUR.

Bruttonationalprodukten (BNP)

29/01/2017

Bruttonationalprodukten (BNP) mäter den årliga förändringen i det inflationsjusterade värdet av alla varor och tjänster som produceras av ekonomin. Det är det bredaste måttet på den ekonomiska aktiviteten och den primära indikatorn på ekonomins hälsa.

En ränta som är högre än väntat är positiv/hausse för GBP, medan en som är lägre än väntat är negativ/baisse för GBP.

Producentprisindex (PPI)

Producentprisindex (PPI) mäter förändringar i priset på sålda varor av tillverkare. Det är en ledande indikator på konsumentprisinflationen, vilken utgör huvuddelen av den totala inflationen.

Ett värde som är högre än väntat är positiv/hausse för USD, medan ett som är lägre än väntat är negativ/baisse för USD.

Konsumentprisindex (KPI)

16/02/2017

Konsumentprisindex (KPI) mäter förändringar i priset på varor och tjänster från konsumentperspektivet. Det är ett viktigt sätt att mäta förändringar i inköpstrender och inflation.

Ett värde som är högre än väntat är positiv/hausse för EUR, medan ett som är lägre än väntat är negativ/baisse för EUR.

Detaljhandelsindex

Detaljhandel mäter förändringar i det totala värdet av försäljningen i detaljistledet. Det är den främsta indikatorn för konsumtionen, vilket utgör merparten av den totala ekonomiska aktiviteten.

Ett värde som är högre än väntat är positiv/hausse för USD, medan ett som är lägre än väntat är negativ/baisse för USD.

Rapport arbetstillfällen utanför jordbruket (NFP)

05/08/2017

Arbetstillfällen utanför jordbrukssektorn mäter förändringar i antalet anställda under föregående månad, med undantag för jordbrukssektorn. Skapande av arbetstillfällen är den främsta indikatorn för konsumtionen, som utgör merparten av den totala ekonomiska aktiviteten.

Ett värde som är högre än väntat är positiv/hausse för USD, medan ett som är lägre än väntat är negativ/baisse för USD.

Läs mer här.

CB-förtroende

18/03/2017

Conference Board (CB) Hushållens förtroende mäter nivån på konsumenternas förtroende i den ekonomiska aktiviteten. Det är en ledande indikator som kan förutspå konsumtionen, vilket spelar en viktig roll för den globala ekonomiska aktiviteten. Högre värden pekar på högre konsumententoptimism.

Ett värde som är högre än väntat är positiv/hausse för USD, medan ett som är lägre än väntat är negativ/baisse för USD.

Video-friskrivning:
Denna information förmedlas till dig av Safecap Investments Limited ("Safecap") och har sammanställts av Trading Central S.A. ("Trading Central") av 11 bis rue Scribe, F-75009 Paris. Trading Central bedriver framställningen av tekniska, ekonomiska och företagsnyheter och analys för valuta, aktier och andra globala marknader. Trading Central är inte registrerad i Frankrike som en leverantör av investeringstjänster. Dotterbolag till Trading Centralgruppen är registrerade i två länder. Trading Central ersätts för denna tjänst av Safecap på en fast avgift-basis.

Denna information är inte och bör inte tolkas som investeringsråd. Det förmedlas till dig endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina särskilda investeringsomständigheter eller mål. Beskrivningar av alla företag eller deras värdepapper eller marknader/ekonomier eller utvecklingar som nämns häri är inte avsedda att vara fullständiga. Denna information som anges häri bör inte betraktas av mottagare som ett substitut för att fullgöra sin egen bedömning, eftersom informationen här inte tar hänsyn till de specifika investeringsmålen, den finansiella situationen eller särskilda behov av en enskild mottagare. Vidare beror tillämpningen av skattelagstiftningen på en investerares individuella omständigheter. Därför bör varje investerare söka, om han/hon anser det lämpligt, relevant oberoende professionell rådgivning både angående investeringar som bedömts liksom skattekonsekvenserna innan man gör något investeringsbeslut. Informationen och åsikterna här har sammanställts eller kommit fram till baserat på information som erhållits från källor som tros vara pålitliga och i god tro. Sådan information har inte verifierats oberoende, utan tillhandahålls i "befintligt skick" och ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, ges i förhållande till riktighet, fullständighet, tillförlitlighet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål av sådan information och åsikter. Alla utlåtanden (inklusive ord som tyder på eller uttalanden som "hausse", "baisse", "viktigt stöd", "utsikt", "projektion", "förväntan" och "tro") och alla prognoser eller uttalanden om förväntningar om framtida händelser eller eventuell framtida resultat av investeringar, representerar Trading Centrals egen bedömning och tolkning av information tillgänglig för Trading Central närvarande och hänför sig inte till de individuella omständigheterna hos någon investerare eller mottagare av detta meddelande.

Denna information utgör inte ett förtroendeförhållande eller utgör råd av Safecap eller Trading Central och kan inte åberopas som ett påstående om att en viss transaktionsnödvändighet kunde ha varit eller kan påverkas vid det angivna priset. Denna information är inte en annons för värdepapper. Åsikter som uttrycks här kan skilja sig eller strida mot utlåtanden från övriga affärsområden inom SafeCap, Trading Central eller deras dotterbolag som ett resultat av att använda olika antaganden och kriterier. All sådan information och åsikter kan ändras utan förvarning och varken Safecap eller Trading Central eller någon av deras dotterbolag är skyldiga att uppdatera eller hålla denna information aktuellt häri. De finansiella instrumenten som beskrivs häri kan kanske inte vara berättigade till försäljning i alla jurisdiktioner eller till vissa kategorier av investerare.

Informationen häri är inte avsedd för distribution till allmänheten och får inte reproduceras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Safecap och varken Safecap eller Trading Central eller något av deras dotterbolag accepterar något som helst ansvar för åtgärder av tredje part i detta avseende.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.