Sekretesspolicy-redogörelse


Observera! Den engelska versionen av detta avtal är den styrande versionen och skall ha företräde när det finns någon skillnad mellan den engelska versionen och andra versioner.

Integritetsskydd och hänsynstagande av våra kunders personliga och finansiella information är av stor betydelse för oss.

Safecap Investments Limited är ett bolag registrerat enligt lagstiftningen på Cypern och vars registrerade kontor ligger på 148 Strovolou Ave., Strovolos, 2048 Nicosia, Cypern ("Safecap") och är ett företag för investeringstjänster som regleras i genomförandet av sina verksamheter genom Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") under licensnummer 092/08 och av Financial Services Board i Sydafrika under licens 43906, och dess verksamhet omfattar mottagande, sändning och utförande av kundorder i finansiella instrument, bland annat genom att använda elektroniska handelsplattformar.

Vänligen se följande sekretesspolicy-redogörelse som tydligt förklarar hur vi samlar in, bearbetar, lagrar och skyddar våra kunders information.

Hänvisningar i detta dokument till “personuppgifter” är hänvisningar till personuppgifter och känsliga personuppgifter enligt definitionen i behandling av personuppgifter (skydd för enskilda) lag 138 (I) av 2001 på Republiken Cypern som ändrat eller ersatt (“Personuppgiftslagen”) och där du är en juridisk person, ska den innehålla personuppgifter och känsliga personuppgifter för alla dina chefer, anställda, tjänstemän, ombud eller kunder.

Hänvisningar i detta dokument till “partner” är hänvisningar till ett företag som är medlem av vår grupp, en representant som vi eller ett företag i vår grupp tillsätter, eller någon annan person som vi har ett avtalsenligt, agentur- eller annan relation med som rimligen kan förväntas ge upphov till en intressegemenskap mellan oss och dem.

Hänvisningar i detta dokument till “grupp” är hänvisningar till Safecap och varje enhet som kontrolleras av eller kontrollerar Safecap och bolag under delad äganderätt och kontroll med Safecap, där "kontroll" innebär direkt eller indirekt kontroll över åtminstone 20% av rösterna eller kapitalet i ett företag.

När vi samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter som tillhandahållits av dig omfattas vi av bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Vi, våra partners, varje person som härrör rättigheter från oss eller våra medarbetare, alla medlemmar i vår grupp, ombud eller underleverantörer som vi anlitar eller arbetar igenom i syfte att samla in, lagra och behandla personuppgifter och tredje part som agerar på våra eller deras vägnar (“tredje part”) kan samla in, bearbeta användningen och lagra personuppgifter som tillhandahållits av dig i syfte att, eller i anknytning till att, utföra transaktioner och andra tjänster som vi erbjuder dig, operationellt stöd och utveckling av våra eller deras företag, förse oss eller dem med professionella eller andra tjänster, genomdriva våra eller deras avtalsmässiga eller andra rättigheter, och i syfte att möjliggöra att de avtalade, lagliga och andra författningar var som helst i världen där vi eller våra delägare och tredje parterna är föremål. Genom att öppna ett konto godkänner du sådan insamling, bearbetning, lagring och användning av personuppgifter av oss, våra delägare eller tredje part i enlighet med bestämmelserna häri och är överens om att bearbetning och lagring av personuppgifter som tillhandahållits av dig får genomföras i eller från någon jurisdiktion inom eller utanför EU, inklusive i eller till länder eller områden som inte erbjuder samma skyddsnivå för personuppgifter som åtnjuts inom Europeiska unionen.

Genom att öppna ett konto hos oss framhåller du och försäkrar att där du är en icke-fysisk person som tillhandahåller oss personuppgifter för någon individ eller där du är en individ och förser oss med personuppgifter om någon enskild annan än dig själv förbinder du dig därmed att representera en sådan person vars personuppgifter samlas in, lagras och bearbetas i enlighet med bestämmelserna häri, har informerats och har gett ditt samtycke till en sådan insamling, lagring och bearbetning av personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i detta dokument och att de har informerats om sina rättigheter i förhållande till sina personuppgifter som hålls och behandlas i enlighet med bestämmelserna häri.

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

Safecap samlar nödvändig information som krävs för att öppna, göra transaktioner och skydda dina tillgångar och din integritet och att förse dig med de tjänster du behöver. För detta ändamål samlar Safecap information från dig och kan under vissa omständigheter samla in information från berörda banker och/eller kreditinstitut, och/eller andra källor (t.ex. ID3Global) som hjälper oss profilera dina behov och önskemål och kan erbjuda bättre tjänster till dig.

Informationen Safecap samlar in kan omfatta:

 1. Anmälningsuppgifter

  Personlig information du ger oss i din ansökan, såsom namn, adress, födelsedatum, email-adress, inkomster och inkomstkälla etc. för att underlätta bedömningen av din ansökan. Informationen du ger oss används också för att kommunicera med dig.
 2. Transaktionsinformation

  Information om den förväntade volymen och värdet av dina transaktioner med oss och inkomstuppgifter som getts för att möjliggöra byggandet av din ekonomiska profil.
 3. Verifikationsinformation

  Information som krävs för att verifiera din identitet, till exempel ett ID-kort, pass eller körkort. Detta omfattar även bakgrundsinformation vi får om dig från offentliga register eller från andra enheter som inte är anslutna till Safecap.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER/OPT OUT

Safecap använder endast personuppgifter som krävs för att ge god service till dig. Denna information bidrar till att förbättra tjänsterna, anpassa webbupplevelsen och göra det möjligt för oss att informera dig om ytterligare produkter, tjänster eller kampanjer som är relevanta för dig och de produkter och tjänster du behöver och du samtycker till att vi använder denna data för sådana ändamål.

Om du inte vill ta emot information av detta slag av någon anledning, kontakta oss på följande adress: unsubscribe@markets.com.

SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION

All personlig information du ger oss kommer, i enlighet med våra regler och villkor, att behandlas konfidentiellt och delas endast inom Safecap och dess delägare och kommer inte att lämnas ut till tredje part, med undantag under alla lagstadgade eller rättsliga förfaranden.

Den personliga information du lämnar i samband med att du registrerar dig som användare av www.markets.com skyddas på många sätt. Du kan få tillgång till din registreringsinformation genom ett lösenord som du väljer. Detta lösenord är krypterat och bara du känner till det. Det får inte lämnas ut till någon annan.

Registreringsinformation lagras säkert på säkra servrar som endast behörig personal har tillgång till via lösenord. Safecap krypterar all personlig information som överförs till Safecap och gör därmed alla nödvändiga ansträngningar för att förhindra obehöriga från att se någon sådan information.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till åtkomst till personuppgifter som vi innehar

Du har rätten att, på begäran, förses med information om dina personuppgifter som vi har och som är föremål för behandling, liksom att begära kopior av dokument med dina personuppgifter om detta inte är oproportionerligt betungande för oss.

Du har rätten att begära och förses med följande:

 1. Information om alla dina personuppgifter som vi har och som har varit föremål för behandling samt information om hur dessa uppgifter erhölls, i vilket syfte uppgifterna behandlas, mottagarna, de kategorier av uppgifter som behandlats eller kommer att behandlas, behandlingen som har skett sedan den registrerade personen senast uppdaterades angående behandlingen och motiven bakom det automatiska behandlingssystemet;
 2. Eventuell korrigering och borttagande av dina personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande krav på grund av bristande information eller avvikelser;
 3. Alla notifieringar till tredje part med eventuella ändringar i enlighet med (b) ovan, om inte detta skulle vara oproportionerligt betungande för oss.

Där vi inte förser dig med ett svar inom 4 veckor från begäran har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddskommissionären på Cypern.

Vi konstaterar att vi kan vägra ge dig information i enlighet med bestämmelserna i denna punkt om att det skulle äventyra utredningen eller prövningen av brottsmål eller där detta skulle äventyra den politiska, ekonomiska och finanspolitiska stabiliteten.

Där du begära information i enlighet med bestämmelserna i denna punkt får vi införa en rimlig avgift för våra kostnader att tillhandahålla sådan information och/eller dokumentation. Då en begäran om ändring av dina personuppgifter är välgrundad kommer att vi att betala tillbaka alla avgifter i samband med detta och vi kommer att förse dig med en kopia av den ändrade posten över dina personuppgifter, utan avgift.

Rätten att motsätta sig de personuppgifter som vi innehar

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter då detta är nödvändigt och för legitima syften som är direkt relaterade till dina personliga förhållanden.

Din rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter, i enlighet med ovanstående, skall utföras skriftligen. Vi kan acceptera eller avslå en sådan begäran om det finns skäl för ett sådant avslag. I händelse av vår oförmåga att svara på eller vårt avvisande av din begäran kan du skicka ett klagomål till dataskyddskommissionären på Cypern i anledning till ett sådant avslag.

Vår behandling av dina personuppgifter är avgörande för att vi ska kunna ge dig tjänster och gå in i transaktioner med dig, liksom i syfte att uppfylla de rättsliga och lagstadgade skyldigheterna som vi omfattas av. Detta medför att även om du inte måste ge Safecap någon av den personliga informationen som vi kan be om bör du tänka på att genom att inte göra det leder det till att Safecap inte kan öppna ditt konto eller ge dig den service du kräver.

Medan vi försöker se till att all information vi har om dig är aktuell, korrekt och fullständig uppmanar vi dig att omedelbart kontakta oss om någon av dina personuppgifter har förändrats.

AFFILIATES OCH PARTNERS

Safecap kan dela information med partners, delägare och tredje part i händelse att sådan information är skäligt nödvändig för delägare och tredje parter för att kunna:

 1. erbjuda ytterligare liknande produkter och tjänster som uppfyller dina behov och som levereras på ett sätt som är användbart och relevant (endast om du har auktoriserat oss att göra det); och/eller
 2. ge service till kundkonton.

ICKE ANSLUTNA TREDJE PARTER

Safecap säljer inte, licensierar, hyr ut eller på annat sätt lämnar ut personlig information till tredje part, förutom vad som beskrivs i denna sekretesspolicy .

Safecap förbehåller sig rätten att lämna ut information som är nödvändig för kreditupplysnings- eller inkassobyråer som skäligen krävs för att tillhandahålla tjänster till dig.

För att hjälpa oss förbättra våra tjänster kan Safecap engagera tredje parter att hjälpa till att genomföra vissa interna funktioner, såsom konto-bearbetning, fullgörande, kundservice, kundundersökningar och andra uppgiftsinsamlingar som är relevanta för vår verksamhet. Användning av delad information kan också användas för att ge professionell, juridisk eller bokföringsråd till Safecap. Användning av delad information är strikt begränsad till utförandet av ovanstående och är inte tillåtet för andra ändamål. Alla tredje parter som Safecap delar personuppgifter med måste skydda sådana personuppgifter i enlighet med alla relevanta lagstiftningar och på ett sätt som liknar det som Safecap skyddar dem på. Safecap kommer inte att dela personlig information med tredje part som de anser inte har råd med den skyddsnivå som dess kunder kräver.

Där du har introducerats till oss av en affärsintroduktör kanske en sådan affärsintroduktör har tillgång till din personliga information. Härigenom ger du entydigt och otvetydigt samtycke till att dela personlig information med sådana affärsintroduktörer.

LAGSTIFTNINGSAVSLÖJANDE

Safecap förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje parter om det krävs enligt lag, lagstiftning, brottsbekämpning eller andra statliga myndighet i en behörig jurisdiktion för att skydda våra rättigheter och/eller för att uppfylla sådana rättsliga förfaranden. Ett sådant utlämnande skall ske på en ”måste-veta”-basis, såvida inte annat anges av en lagstiftning eller annan statlig myndighet. Under sådana omständigheter skall Safecap uttryckligen informera den tredje parten om den konfidentiella karaktären av informationen.

Utan att begränsa det ovan anförda krävs det att Safecap, som ett reglerat värdepappersföretag på Cypern, uppfyller vissa krav i det Mellanstatliga avtalet mellan Cypern och USA och har vidtagit alla rimliga åtgärder för att anses uppfylla kraven med FATCA.

Kunden är införstådd med och accepterar att Safecap är skyldigt att lämna ut uppgifter i relation till alla amerikanska rapporterbara personer till berörda myndigheter, i enlighet med rapporteringskraven av FATCA. Kunden kan kontakta Safecap för ytterligare information eller förtydliganden innan undertecknandet av detta avtal.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Safecap ansvarar inte för sekretesspolicyn eller det innehåll som webbplatsen www.markets.com länkar till och har ingen kontroll av användningen eller skyddet av de uppgifter som kunden tillhandahållit eller som har samlats in av denna webbplats. När en kund väljer att länka till en samarbets-webbplats eller en länkad webbplats kan klienten bli ombedd att tillhandahålla registrering eller annan information. Observera att denna information registreras av en tredje part och kommer att regleras av sekretesspolicyn hos den tredje parten.

ANVÄNDNING AV "COOKIES"

Vår webbplats, www.markets.com, använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och tillåter oss även att förbättra vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på hårddisken i datorn om du accepterar. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

Vi använder följande cookies:

Absolut nödvändiga cookies. Dessa är cookies som krävs för att driva vår webbplats. De innehåller till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden på vår webbplats.

Analytiska/prestanda-cookies. De låter oss känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att se till att användarna enkelt hittar vad de letar efter.

Funktionalitetscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll för dig, hälsa på dig med ditt namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel ditt val av språk eller region).

Målsökande cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, vilka sidor du har besökt och länkar som du har följt. Vi kommer att använda denna information för att göra vår webbplats och reklamen som visas på den mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje part för detta ändamål.

Safecap kan dela webbplatsens användningsstatistik med välrenommerade reklambyråer och med dess anslutna marknadsbolag. Informationen som samlas in av reklambyrån är inte personligt identifierbar.

UPPDATERINGAR AV SEKRETESSREDOGÖRELSE

Då och då kan Safecap uppdatera denna sekretesspolicy-redogörelse. I händelse att Safecap väsentligt ändrar sekretesspolicy-redogörelsen, inklusive hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter, kommer den reviderade sekretesspolicy-redogörelsen att läggas ut på webbplatsen för att hålla dig informerad. Alla tvister om vår sekretesspolicy-redogörelse är föremål för denna sekretesspolicy-redogörelse och våra regler och villkor. Safecap uppmuntrar kunden att regelbundet kontrollera och granska denna policy så att kunden alltid vet vilken information Safecap samlar in, hur Safecap använder den och till vem Safecap kan avslöja den.

AVTAL

Jag har läst, förstått och accepterat villkoren i denna sekretesspolicy-redogörelse och jag bekräftar att jag har full behörighet att vara bunden av villkoren i denna sekretesspolicy-redogörelse.

För eventuella frågor eller ytterligare information i samband med denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.