Privacybeleidsverklaring

 

 

Opmerking: De Engelse versie van deze overeenkomst is de officiële versie en prevaleert wanneer er discrepantie is tussen de Engelse versie en de andere versies.

De bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financiële informatie van onze klanten is van groot belang voor ons.

 

Safecap Investments Limited is een vennootschap onder de wetgeving van Cyprus, waarvan de geregistreerde zetel zich bevindt op 148 Strovolou Ave., Strovolos, 2048 Nicosia, Cyprus ("Safecap") en is een beleggingsdienstverlener die in de uitvoering van haar activiteiten onderworpen is aan de reglementering van de Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC"), onder licentienummer 092/08, en van de Financial Services Board van Zuid-Afrika, onder licentie 43.906, en haar activiteiten omvatten de ontvangst, de transmissie en de uitvoering van orders van klanten in financiële instrumenten, onder meer door het gebruik van elektronische handelsplatformen.

Raadpleeg a.u.b. de privacybeleidsverklaring hierna, die duidelijk uitlegt hoe we de informatie van onze Klanten inzamelen, verwerken, opslaan en beschermen.

Referenties in dit document naar “Persoonlijke gegevens” zijn referenties naar persoonlijke gegevens en gevoelige persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in Verwerking van persoonlijke gegevens (Bescherming van individuen) Wet 138(I) van 2001 van de Republiek Cyprus zoals die werd gewijzigd of vervangen (de “Wet betreffende Persoonlijke gegevens”), en die, indien u een bedrijfsentiteit bent, persoonlijke gegevens en gevoelige persoonlijke gegevens zullen bevatten van uw directeurs, medewerkers, officers, agenten of klanten.

Referenties in dit document naar “Verbonden onderneming" zijn referenties naar een onderneming die lid is van onze groep, een vertegenwoordiger die wij of een andere onderneming van onze groep benoemen, of een andere persoon met wie we een contractuele, agentschaps- of andere relatie hebben waarvan redelijkerwijs mag aangenomen worden dat ze aanleiding geeft tot een gemeenschappelijk belang tussen wij en hen.

Referenties in dit document naar “Groep” zijn referenties naar Safecap of naar een entiteit gecontroleerd door Safecap of die Safecap controleert of naar entiteiten onder de gemeenschapelijke eigendom en controle van Safecap, waarbij "controle" rechtstreekse of onrechtstreekse controle betekent van minstens 20% van de stemrechten of van het kapitaal van een onderneming;

Wanneer we persoonlijke gegevens van u verzamelen, verwerken en opslaan, zijn we onderworpen aan de wet op persoonlijke gegevens.

Wij, onze verbonden ondernemingen, personen die rechten aan ons ontlenen of onze verbonden ondernemingen, leden van onze Groep, agenten of onderaannemers die we aanwerven of met wie we samenwerken met het doel persoonlijke gegevens te in te zamelen en op te slaan of elke derde partij die in onze naam handelt (“Derde partijen”) mogen persoonlijke gegevens door u geleverd inzamelen, verwerken, gebruiken en opslaan met het doel de transacties en andere diensten die we u leveren, uit te voeren, of voor het leveren van de operationele ondersteuning en voor de ontwikkeling van onze of hun business, waarbij we ons of hen professionele of andere diensten leveren, door het versterken van onze of hun contractuele of andere rechten, en met het doel om naleving mogelijk te maken van contractuele, wettelijke en regelgevende bepalingen, waar ook ter wereld, waaraan wij of onze verbonden ondernemingen of derde partijen onderworpen zijn. Door het openen van een rekening, stemt u hierbij onherroepelijk in met deze inzameling, verwerking, opslag en gebruik van persoonsgegevens door ons, onze medewerkers of derden in overeenstemming met de hier opgenomen bepalingen, en gaat u ermee akkoord dat de verwerking en de opslag van persoonlijke gegevens, door u aan ons verstrekt, kan worden uitgevoerd in of vanuit enige jurisdictie binnen of buiten de Europese Unie, waaronder in of aan landen of gebieden die niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden als geldend binnen de Europese Unie.

Bovendien verklaart en verbindt u zich ertoe dat, als u een niet-fysieke persoon bent die ons persoonsgegevens van een individu geeft of als u een persoon bent die ons persoonsgegevens geeft van een andere persoon, door het openen van een rekening bij ons u daarmee verklaart en u ertoe verbindt dat die persoon, van wie persoonsgegevens worden ingezameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen die in dit document zijn bevat, hiervan op de hoogte is en zijn toestemming heeft gegeven voor een dergelijke inzameling, opslag en verwerking van zijn persoonsgegevens gegevens in overeenstemming met de bepalingen hierin opgenomen en dat hij is geïnformeerd over zijn rechten met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens, die worden bijgehouden en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen in dit document.

INZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Safecap zamelt de nodige informatie in die nodig is om uw assets te openen, om er transacties mee uit te voeren en om ze, tezamen met uw privacy, te beveiligen en om u de diensten die u vraagt te geven. Daartoe zamelt Safecap informatie van u in en kan ze, in bepaalde omstandigheden, informatie inzamelen van relevante banken en/of kredietagentschappen en/of andere bronnen (zoals ID3Global) die ons helpen om uw aanvragen en voorkeuren te profileren en u betere diensten te verlenen.

De informatie die Safecap inzamelt, kan omvatten:

 1. Sollicitatie-informatie

  Persoonlijke informatie die u ons in uw sollicitatieformulier geeft, zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, inkomen en inkomstenbron enz. om de evaluatie van uw aanvraag te vergemakkelijken. De informatie die u ons geeft, wordt ook gebruikt om met u te communiceren.
 2. Transactie-informatie

  Informatie over het verwachte volume en de verwachte waarde van uw transacties bij ons en inkomsteninformatie die gegeven wordt om ons in staat te stellen uw economisch profiel aan te maken.
 3. Verificatie-informatie

  Informatie die nodig is om uw identiteit te verifiëren, zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Dit omvat ook achtergrondinformatie die we krijgen over u uit publieke records of van andere entiteiten die niet met Safecap verbonden zijn.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE/OPT OUT

Safecap gebruikt persoonlijke gegevens enkel in de mate nodig om u een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te geven. Deze informatie helpt om diensten te verbeteren, de navigatie-ervaring aan te passen en laat ons toe om u te informeren over bijkomende producten, diensten of promoties die relevant zijn voor u en in dit opzicht stemt u in met het gebruik van deze gegevens voor deze doeleinden.

Indien u om wat voor reden ook geen dergelijke informaties wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op op het volgende adres: unsubscribe@markets.com.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke informatie die u ons geeft, zal, conform onze Algemene voorwaarden, vertrouwelijk behandeld worden en enkel binnen Safecap en haar verbonden ondernemingen gedeeld worden met een derde partij, behalve wanneer er reglementaire of wettelijke procedures lopende zijn.

De persoonlijke informatie die u geeft in verband met de registratie van uzelf als gebruiker van www.markets.com is op vele manieren beschermd. U kunt uw registratie-informatie raadplegen via een wachtwoord dat uzelf koos. Dit wachtwoord is versleuteld en enkel door u gekend en mag niet aan iemand anders kenbaar gemaakt worden.

Registratie-informatie wordt veilig opgeslagen op beveiligde servers waartoe enkel geautoriseerd personeel via een wachtwoord toegang heeft. Safecap versleutelt alle persoonlijke informatie die wordt getransfereerd naar Safecap en doet dus alle nodige inspanning om ongeautoriseerde partijen te verhinderen de inhoud van die informatie in te zien.

UW RECHTEN

Recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we bijhouden

U hebt het recht om bij aanvraag informatie te krijgen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die we bijhouden en die verwerkt worden, evenals om kopieën van documenten te vragen die uw persoonlijke gegevens bevatten, indien dit voor ons geen onevenredige administratieve lasten met zich brengt.

U hebt het recht om het volgende te vragen en te verkrijgen:

 1. Informatie aangaande al uw persoonlijke gegevens die we bijhouden en die verwerkt werden, evenals informatie over hoe dergelijke gegevens werden verkregen, het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt, de ontvangers, de categorieën van verwerkte of te verwerken gegevens, de verwerking die plaatsvond sinds het onderwerp van de gegevens laatst werd geüpdatet met betrekking tot de verwerking en het grondprincipe van het geautomatiseerde systeem;
 2. Correctie en wissen van uw persoonlijke gegevens die niet verwerkt werden in overeenstemming met de toepasselijke vereisten, door gebrek aan informatie of door tegenstrijdigheden;
 3. Kennisgeving aan derden met betrekking tot wijzigingen die gemaakt werden in overeenstemming met (b) hiervoor, tenzij dit voor ons onevenredige administratieve lasten met zich brengt.

Indien we u binnen 4 weken na uw verzoek geen antwoord hebben gegeven, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Commissaris voor gegevensbescherming van Cyprus.

We merken op dat we kunnen weigeren u informatie te geven in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf indien dit het onderzoek of het vonnis van een strafrechtelijke procedure in het gedrang zou brengen of indien dit politieke, financiële en fiscale stabiliteit zou in gevaar brengen.

Als u informatie vraagt in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf, kunnen we een redelijke vergoeding vragen voor de kost die we dragen om dergelijke informatie en/of documentatie te leveren. Als het verzoek voor wijziging van uw persoonlijke gegevens gegrond is, zullen we u alle vergoedingen in verband hiermee terugbetalen en zullen we u gratis een kopie geven van het gewijzigde record van uw persoonlijke gegevens.

Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de persoonlijke gegevens die we bijhouden

U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als dit om dwingende redenen is en voor rechtmatige doelen die direct gerelateerd zijn aan uw persoonlijke omstandigheden.

Uw recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met wat hiervoor vermeld werd, moet in schriftelijke vorm gebeuren. We kunnen dergelijk verzoek aanvaarden of afwijzen, met vermelding van de reden van afwijzing. In geval we niet antwoorden of in geval van afwijzing van uw verzoek, kunt u een klacht indienen bij de Commissaris voor gegevensbescherming van Cyprus, die betrekking heeft op dergelijke afwijzing.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons is essentieel opdat we in staat zouden zijn u diensten te leveren en een transactie met u uit te voeren, evenals voor naleving van de wettelijke en reglementaire verplichten waaraan we onderworpen zijn. Merk daarom op dat, hoewel u niet verplicht bent Safecap de persoonlijke gegevens te geven die we kunnen vragen, het gebrek aan die persoonlijke gegevens kan resulteren in de onmogelijkheid voor Safecap om uw rekening te openen of u de diensten te bieden die u vraagt.

Hoewel we proberen om ervoor te zorgen dat alle informatie die wij over u actueel hebben, juist en volledig is, raden wij u aan onmiddellijk contact met ons op te nemen als één van uw persoonlijke gegevens zijn veranderd.

FILIALEN EN PARTNERS

Safecap kan informatie delen met partners, verbonden ondernemingen en derde partijen in geval dergelijke informatie redelijkerwijs gevraagd wordt door deze verbonden ondernemingen en derde partijen om:

 1. bijkomende, gelijkaardige producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften en die geleverd worden op een manier die nuttig en relevant is (enkel als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven); en/of
 2. om klantenrekeningen te bedienen.

NIET-GEAFFILIEERDE DERDE PARTIJEN

Safecap verkoopt de persoonlijke informatie niet aan derden, en geeft ze aan hen ook niet in licentie, least ze niet of maakt ze niet op een andere manier kenbaar, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

Safecap behoudt zich het recht voor om informatie kenbaar maken zoals redelijkerwijs vereist voor kredietrapportage of voor incassobureaus, om u de diensten te leveren.

Safecap kan derden inschakelen om te helpen bij het uitvoeren van interne functies zoals verwerking van rekeningen, uitvoering, klantenservice, klanttevredenheidsonderzoeken of andere activiteiten betreffende gegevensgaring die relevant zijn voor onze business. Gebruik van de gedeelde informatie kan ook gebruikt worden om professioneel, wettelijk of boekhoudkundig advies te verstrekken aan Safecap. Gebruik van de gedeelde informatie is strikt beperkt tot de uitvoering van het voorgaande en is niet toegestaan voor andere doeleinden. Alle derden met wie Safecap persoonlijke informatie deelt, moeten zulke persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met alle relevante wetgeving en op een manier die gelijkaardig is aan deze waarmee Safecap hetzelfde beschermt. Safecap zal geen persoonlijke informatie delen met derden van wie ze denkt dat ze haar klanten niet het vereiste niveau van bescherming zal bieden.

In gevallen waarin klanten geïntroduceerd werden door een business introducer, mag een dergelijke business introducer toegang hebben tot uw persoonlijke informatie. U stemt hierbij eenduidig en ondubbelzinnig in met het delen van persoonlijke informatie met een dergelijke business introducer.

GEREGLEMENTEERDE BEKENDMAKING

Safecap behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie kenbaar te maken aan derden, daar waar vereist door de wet, regelgeving, wetshandhaving of andere overheidsinstantie van een bevoegde jurisdictie om onze rechten en/of onze onderneming te beschermen door dergelijke wettelijke procedures. Zulke bekendmaking zal gebeuren op een 'need-to-know' basis, tenzij anders aangegeven door een regelgevende of andere overheidsinstantie. Onder deze omstandigheden zal Safecap uitdrukkelijk de derde partij informeren over de vertrouwelijke aard van de informatie.

Zonder beperking van het voorgaande, moet Safecap, als een gereguleerde beleggingsfirma van Cyprus, voldoen aan bepaalde verplichtingen uit hoofde van de intergouvernementele overeenkomst tussen Cyprus en de Verenigde Staten en heeft ze alle redelijke maatregelen genomen om beschouwd te worden als in overeenstemming met de FATCA.

De Klant erkent en aanvaardt dat Safecap informatie moet kenbaar maken aan de relevante overheden met betrekking tot personen die aan de VS gerapporteerd moeten worden, in overeenstemming met de rapportage-vereisten van FATCA. De Klant mag contact opnemen met Safecap voor bijkomende informatie of verduidelijkingen, vóór hij deze overeenkomst ondertekent.

BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Safecap is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van sites waarnaar www.markets.com linkt en heeft geen controle over het gebruik of de bescherming van informatie voorzien door de klanten of ingewonnen door deze sites. Wanneer een Klant ervoor kiest om te linken naar een co-branded website of een gelinkte website, kan de Klant worden gevraagd om registratie of andere informatie te verstrekken. Merk a.u.b. op dat dergelijke informatie opgeslagen wordt door een derde partij en beheerd wordt door het privacybeleid van deze derde partij.

GEBRUIK VAN "COOKIES"

Onze website, www.markets.com, gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven wanneer u onze website browset en het laat ons ook toe onze site te verbeteren. Door verder te gaan met het browsen van onze site, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers die we opslaan op uw browser of op de harde schijf van uw computer, indien u instemt. Cookies bevatten informatie die overgedragen wordt naar de harde schijf van uw computer.

We gebruiken de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze bevatten, bijvoorbeeld, cookies die u in staat stellen in te loggen in beveiligde zones van onze website.

Analytische/prestatiecookies. Ze laten ons toe om bezoekers te herkennen en het aantal ervan te tellen en om te zien hoe bezoekers onze website bezoeken wanneer ze hem gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze content voor u te personaliseren, u met uw naam te begroeten en uw voorkeuren niet te vergeten (bijvoorbeeld uw keuze van taal of regio).

Gerichte cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de erop getoonde advertenties relevanter voor uw interesses te maken. We kunnen deze informatie ook voor dit doel met derde partijen delen.

Safecap kan gebruiksstatistieken van de website delen met gerenommeerde reclamebureaus en met haar geaffilieerde marketingondernemingen. De informatie ingewonnen door dergelijke reclamebureaus niet persoonlijk identificeerbaar is.

UPDATES PRIVACYVERKLARING

Af en toe kan Safecap deze privacybeleidsverklaring updaten. In het geval Safecap deze privacybeleidverklaring wezenlijk verandert, met inbegrip van hoe we uw persoonlijke gegevens inzamelen, verwerken of gebruiken, zal de herziene privacybeleidsverklaring worden geplaatst op de website, wat u op de hoogte houdt. Een eventueel geschil met betrekking tot onze privacybeleidsverklaring is onderworpen aan deze privacybeleidsverklaring en aan onze Algemene voorwaarden. Safecap moedigt de Klant aan om periodiek dit beleid te checken en te raadplegen, opdat de Klant altijd zou weten welke informatie Safecap inzamelt, hoe Safecap deze informatie gebruikt en aan wie Safecap ze kenbaar kan maken.

OVEREENKOMST

Ik heb gelezen, begrepen en ga akkoord met de voorwaarden van deze privacybeleidsverklaring en ik bevestig dat ik de volledige macht en autoriteit heb om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze privacybeleidsverklaring.

Neem voor vragen of verdere informatie met deze privacybeleidsverklaring contact met ons op.

Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.