Riskavslöjande

 

Anmärkning: Den engelska version av detta avtal är den styrande versionen och skall gälla när det finns någon skillnad mellan den engelska versionen och andra versioner.

Med hänsyn till att Safecap Investments Limited (“Safecap”) har kommit överens att ingå over the counter (“OTC”) Contracts for Differences (“CFDn”) och kurskontrakt (“FX”) med undertecknad, nedan kallad “kund”, “dig”, “din”), erkänner kunden att denne är införstådd med att:

Handel är mycket spekulativt och riskfyllt

Att handla med valutor och CFD-kontrakt är högst spekulativt, medför en signifikant risk för förlust och passar inte alla investerare utan bara de kunder som:

(a) förstår och är villiga att ta de ekonomiska, juridiska och andra risker som är inbegripna;

(b) har erfarenhet av och kunskap om handel med derivat och underliggande typ av tillgångar; och

(c) finansiellt kan ta förluster som är betydligt över marginalen eller depositioner eftersom investerare kan förlora det totala värdet av kontraktet, inte bara marginalen eller depositionen.

Varken CFD-kontrakt eller kurskontrakt är lämpliga investeringar för pensionsfonder. CFD- och valutakurstransaktioner är bland de mest riskabla och kan betyda stora förluster. Kunden representerar, garanterar och samtycker till att kunden förstår dessa risker, är villig och kan, finansiellt eller på annat sätt, ta riskerna med handel med CFD-kontrakt och  kurskontrakt och att förlust av kundens hela kontosaldo inte kommer att ändra kundens livsstil.

Risker med anknytning till långa CFD-positioner, dvs. köpare av CFD-kontrakt

Att vara lång i CFD-kontrakt betyder att du köper CFD-kontrakt på marknaden genom att spekulera att marknadspriset av det underliggande kommer att stiga mellan köpet och försäljningen. Som ägare av en lång position kommer du generellt att göra en vinst om marknadsvärdet av det underliggande stiger medan din långa CFD-position är öppen. Å andra sidan kommer du generellt att göra förlust om marknadspriset av det underliggande faller när din långa CFD-position är öppen. Din möjliga förlust kan därmed vara större än den initialsäkerhet som deponeras. Dessutom kan du göra förlust om din position stängs om du inte har tillräckligt med likviditet för marginalen på ditt konto för att hålla din position öppen.

Risker med anknytning till korta CFD-positioner, dvs. för säljare av CFD-kontrakt

Att vara kort i CFD-kontrakt betyder att du säljer CFD-kontrakt på marknaden genom att spekulera att marknadspriset av det underliggande kommer att falla mellan köpet och försäljningen. Som ägare av en kort position kommer du generellt att göra en vinst om marknadsvärdet av det underliggande faller medan din korta CFD-position är öppen. Å andra sidan kommer du generellt att göra förlust om marknadspriset av det underliggande stiger när din korta CFD-position är öppen. Din möjliga förlust kan därmed vara större än den initialsäkerhet som deponeras. Dessutom kan du göra förlust om din position stängs om du inte har tillräckligt med likviditet för marginalen på ditt konto för att hålla din position öppen.

Hög hävstång och låga marginaler kan leda till snabba förluster

Den höga graden av “mått på främmande kapital till fast ränta i förhållande till eget kapital” eller “hävstång” är en särskild egenskap hos både CFD-kontrakt och  kurskontrakt. Hävstångseffekten gör investeringen i CFD-kontrakt mer riskabel än investering i underliggande tillgångar. Detta bottnar i att marginalsystemet som används för CFD-kontrakt normalt innehåller en liten deposition som är relaterad till storleken på transaktionen så att en relativt liten prisändring av underliggande tillgångar kan ha dramatisk effekt på din handel. Detta kan innebära både fördelar och nackdelar. En liten prisändring till din fördel kan ge hög avkastning på depositionen, medan en liten prisändring till din nackdel kan medföra stora förluster. Dina förluster kan aldrig överstiga ditt kontos saldo, vilket utjämnas till noll ifall förlusterna överstiger pengarna i depositionen. Sådana förluster kan uppstå snabbt. Ju större hävstången är, desto större är risken. Stoleken på hävstången påverkar därmed delvist resultatet av investeringen.

Säkerhetsmarginaler

Kunden måste hela tiden behålla det lägsta kravet på marginal på sin öppna position. Det är kundens ansvar att övervaka sitt kontosaldo. Kunden kan begäras att deponera ytterligare pengar till marginalen på kontot, när denna anses vara för låg. Safecap har rätt att likvidera en eller alla öppna positioner när det lägsta kravet på marginal inte följs och det kan resultera i att kundens CFD-kontrakt eller kurskontrakt avslutas och att det blir en förlust vilken du är skyldig att betala för.

Spread

Skillnaden mellan vår säljkurs och vår köpkurs är “Vår Spread”. Våra spread sätts i absolut diskretion eftersom vi agerar som marknadsskapare och alla ändringar har omedelbar verkan. Information med anknytning till våra spread, hävstång, rollover och handelstimmar för varje marknad är angivna i CFD handelsvillkor och FX handelsvillkor och publiceras på Safecaps hemsida.

Kontantavräkning

Kunden är införstådd med att CFD-kontrakt och kurskontrakt enbart kan avräknas kontant och att skillnaden mellan köp- och säljpriset delvis avgör investeringsresultatet.

Intressekonflikter

Safecap är motparten till alla transaktioner som görs under kundens avtal och därmed kan Safecaps intressen stå i konflikt med dina. Vår policy om intressekonflikt finns på Markets.com hemsida.

OTC-transaktioner

När du handlar med oss med CFD-kontrakt eller kurskontrakt kommer sådana transaktioner att inte utföras på en godkänd eller utsedd aktiebörs och de kallas för OTC-transaktioner. Alla positioner som ingås med oss måste även avslutas med oss och kan inte avslutas med någon annan. OTC-transaktioner kan innebära större risk än att investera i utbytesavtal eftersom det finns ingen någon aktiebörs där du kan stänga en öppen position. Det kan vara omöjligt att likvidera en existerande position, att bedöma värdet på en position som kommer från en OTC-transaktion eller att bedöma riskexponeringen. Sälj- och köpkurser får inte lämnas av oss på grund av policyerna om bästa kurs som tillämpas på marknaden. Det finns ingen central clearing och ingen garanti från någon annan part avseende Safecaps betalningsförpliktelser till kunden, och kunden är därför utsatt för kreditrisk med Safecap. Kunden skall vända sig enbart till Safecap för utförande av alla avtal rörande kundkontot och för återlämnande av marginal eller säkerhet.

Risker relaterade till handel med CFD:er i kryptovalutor

Vid handel med CFD:er där den underliggande tillgången är en kryptovaluta bör du vara medveten om att kryptovalutor inte redovisas som Finansiella Instrument vid tillämpningen av MiFID. Kryptovalutor handlas på icke-reglerade decentraliserade digitala börser. Följaktligen beror prisbildning och prisrörelser för kryptovalutor endast på de interna reglerna för den specifika digitala börsen, som kan komma att ändras när som helst och utan förvarning. Detta leder ofta till en mycket hög volatilitet för volymen inom priserna för kryptovalutor, vilket kan vara väsentligt högre jämfört med finansiella instrument som erkänts enligt MiFID. Därför accepterar du, genom att handla CFD:er i kryptovalutor, en betydligt högre risk för förlust av dina investerade belopp som kan uppstå inom en mycket kort tidsram som en följd av plötsliga negativa kursrörelser i kryptovalutor.

Vi hämtar våra marknads- och prissättningsuppgifter om kryptovalutorna från de digitala decentraliserade börserna som kryptovalutorna handlas på. På grund av den icke-reglerade naturen hos sådana börser kan marknadsdata och prisflödesinformation från sådana börser omfattas av interna regler och praxis för sådana börser, vilka kan skilja sig väsentligt från de regler och praxis som observerats från de reglerade börserna. I synnerhet bör du vara medveten om att prissättningsreglerna av kryptovaluta-börser inte är föremål för någon tillsynsövervakning och kan när som helst ändras vid den relevanta digitala börsens diskretion. På liknande sätt kan sådana digitala börser införa handelssuspensioner eller vidta andra åtgärder som kan leda till uppskov eller upphörande av handel på sådana börser eller att pris- och marknadsdata inte blir tillgängliga för oss. Ovanstående faktorer kan leda till väsentliga negativa effekter på dina öppna positioner, inklusive förlusten av alla dina investerade belopp. När ett tillfälligt eller permanent avbrott i eller upphörande av handel sker på en digital börs från vilken vi erhåller våra prisflöden för den relevanta kryptovalutan, kommer dina positioner i sådan kryptovaluta att prissättas enligt det sista tillgängliga priset för den relevanta kryptovalutan och du kan vara oförmögen att stänga eller avveckla din position eller ta ut eventuella pengar relaterade till en sådan position tills handeln på den relevanta digitala växeln återupptas (om alls). Du accepterar att där handel återupptas på antingen den relevanta inledande digitala börsen eller på varje efterföljande börs av dessa kan det förekomma betydande prisskillnader (prisgapning) som kan påverka värdet på dina CFD-positioner i relevanta kryptovalutor och resultera i signifikanta vinster eller förluster. Om handel inte återupptas kommer hela din investering möjligtvis att gå förlorad helt och hållet. Du godkänner och accepterar att du har informerats av företaget och förstår den här risken och att du ska ta hänsyn till den risken när du fattar investeringsbeslut avseende handel av CFD:er i kryptovalutor.

Eventuella förluster som du kan ådra som ett resultat av handel med CFD:er i kryptovalutor omfattas inte av de skydd som finns tillgängliga enligt ersättningsfonden för investerare-systemet. På samma sätt bör du vara medveten om att eventuella klagomål som kan du kanske har eller eventuella tvister som kan uppstå mellan dig och företaget i samband med din handel av CFD:er i kryptovalutor inte är berättigade och inte får godtas av Finansinspektionen för Republiken Cypern.

Priser, marginal och värderingar sätts av Safecap och kan skilja sig från på annat sätt redovisade priser

Safecap kommer att tillhandahålla priser som används för handel, värdering av kundens positioner och bestämmelse om Säkerhetsmarginaler i överensstämmelse med dessHandelspolicy och förfarandenoch Marknadsinformationsblad. Resultatet av ditt CFD-kontrakt eller kurskontrakt beror på priserna som Safecap sätter och marknadsfluktuationer i underliggande tillgångar till vilka ditt avtal är relaterat. Alla underliggande tillgångar bär därför med sig specifika risker som påverkar resultatet av CFD-kontraktet.

Våra priser för en viss marknad beräknas med hänsyn till priset på den underliggande tillgången som vi får från tredje parter i form av externa referenskällor eller börser. För våra CDF-kontrakt och kurskontrakt får vi prisuppgifter från alla marknadsdeltagare. Även om Safecap förväntar sig att dessa priser kommer att vara relaterade till priser som finns på marknaden, kan Safecaps priser variera från priser som finns för banker och andra marknadsdeltagare. Safecap har betydande utrymme för att sätta och samla marginal. Safecap är auktoriserat för att konvertera pengar på kunden konto för marginal till och från en annan utländsk valuta till en växelkurs som bestäms av Safecap på eget gottfinnande på basis av de dåvarande rådande penningsmarknadsräntorna.

Rättigheter till underliggande tillgångar

Du har inga rättigheter eller skyldigheter i fråga om de underliggande verktyg eller tillgångar som är relaterade till dina CFD-kontrakt eller kurskontrakt. Kunden är införstådd med att CFD-kontrakt kan ha olika underliggande tillgångar såsom aktier, index, valutor och råvaror som är specificerade i CFD handelsvillkor och FX handelsvillkor som finns på Safecaps hemsida.

Valutarisk

Att investera i kurskontrakt och i CFD-kontrakt med underliggande tillgångar som listas i en annan valuta än din grundvaluta medför en valutarisk på grund av att när CFD-kontrakt eller kurskontrakt är i en annan valuta än din grundvaluta, kan värdet av det du får tillbaka påverkas av konverteringen till din grundvaluta.

Handel med ett klick och omedelbart utförande

Safecaps onlinehandelsystem möjliggör omedelbart utförande av kundens ordrar när kunden lägger till ett nominellt belopp och klickar på “Köp/Sälj”. Detta betyder att det inte finns någon möjlighet att granska beställningen efter att du har klickat på “Köp/Sälj” och marknadsordrar kan inte avbrytas eller ändras. Detta kan skilja sig från andra handelssystem som du har använt. Kunden bör använda demonstrationen av handelssystemet för att bekanta sig med onlinehandelssystemet innan denne börjar handla online med Safecap. Kunden är medveten om och accepterar att genom att använda Safecaps onlinehandelssystem, samtycker kunder med detta ett klick-system och accepterar risken med dess omedelbara överföring/utförande.

Ordrar via telefon och omedelbart utförande

Marknadsordrar som görs över telefon med Safecaps handelsavdelning är utförda när Safecaps telefonoperatör säger ”deal” eller ”done” efter att kunden har gjort en order. Efter en sådan bekräftelse från telefonoperatören har kunden köpt eller sålt och kan inte avbryta marknadsorder. Genom att göra marknadsordrar via Safecaps handelavdelning erkänner kunden och samtycker till sådant omedelbart utförande och accepterar risken med detta.

Safecap är inte kundens rådgivare eller förvaltare

När Safecap ger allmänna marknadsrekommendationer betyder sådana rekommendationer inte privata rekommendationer eller investeringsråd och tar inte hänsyn till dina privata omständigheter eller investeringsmål och det är inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja något valutakurskontrakt eller växelkurskontrakt. Varje beslut som fattas av kunden om att teckna CFD-kontrakt eller kurskontrakt med Safecap och varje beslut om huruvida en transaktion är lämplig eller korrekt för kunden är ett självständigt beslut som fattas av kunden. Safecap handlar inte som kundens rådgivare eller förvaltare. Kunden samtycker till att Safecap inte har några förpliktelser som förvaltare gentemot kunden och inget ansvar i samband med detta och har inget ansvar för eventuella skulder, fordringar, skadestånd, kostnader och utgifter samt advokatkostnader som uppstår i samband med att kunden följer Safecaps allmänna handelsrekommendationer eller agerar, eller inte agerar, baserat på eventuella allmänna rekommendationer eller information som tillhandahålls av Safecap.

Rekommendationer är inte garanterade

Safecaps allmänna marknadsrekommendationer är enbart baserade på Safecaps personals bedömningar och skall även uppfattas som detta. Kunden erkänner att kunden gör transaktioner som är baserade enbart på kundens egna bedömning. Alla marknadsrekommendationer som ges är enbart allmänna och är endast eventuellt förenliga med Safecaps och/eller dess dottersbolags marknadspositioner eller avsikter. Safecaps allmänna marknadsrekommendationer är baserade på information som anses vara tillförlitlig, men Safecap kan inte garantera, och garanterar inte, informationens riktighet eller fullständighet eller säger inte att följande allmänna rekommendation kommer att reducera eller eliminera risken i handel med CFD-kontrakt och/eller  kurskontrakt.

Inga vinstgarantier

Det finns inga vinstgarantier eller garantier för att undvika risker vid handel med CFD-kontrakt och kurskontrakt. Kunden får inga sådana garantier av Safecap och inte heller från någon av dess representanter. Kunden är medveten om risker som uppstår vid handel med CFD-kontrakt och kurskontrakt och är ekonomiskt kapabel att bära dessa risker och hantera alla förluster.

Kunden kan eventuellt inte stänga öppna positioner

På grund av marknadsvillkor som kan orsaka ovanliga och snabba förändringar av marknadspriser och andra omständigheter, kan det hända att Safecap inte kommer att kunna stänga kundens position till det pris som specificeras av kunden och att riskkontrollen som Safecap införde inte kommer att fungera och kunden samtycker till att Safecap inte bär någon ansvar för underlåtenhet att göra det.

Internethandel

När kunden handlar online (via internet) ansvarar inte Safecap för anspråk, förluster, skador, kostnader eller utgifter som orsakas, direkt eller indirekt, genom tekniska fel, avbrott eller fel på överföring, kommunikationssystem, dator eller mjukvara för handel, oavsett om denna tillhör Safecap, kunden, någon börs eller avvecklings- eller clearingsystem.

Telefonordrar

Safecap ansvarar inte för störningar, fel eller tekniska fel inom telefonanläggningar och garanterar inte tillgänglighet via telefon. För att undvika tvivel är kunden medveten om att Safecap kan inte alltid nås via telefon. I sådant fall skall kunden göra sin beställning via andra kanaler som Safecap erbjuder.

Fel vid offerering

Skulle ett fel vid offerering uppstå (inklusive svar på kundens frågor) ansvarar inte Safecap för resulterande fel i kontosaldo och förbehåller sig rätten att genomföra nödvändiga rättelser eller justeringar för relevanta konton. Tvist som härrör från sådana fel vid offerering kommer att lösas på basis av marknadsvärdet, som bestäms av Safecap efter eget gottfinnande och i god tro, av den relevanta marknaden vid den tidpunkt när felet uppstod. I fall när den rådande marknaden återger priser som skiljer sig från de priser som Safecap har publicerat på vår skärm kommer Safecap efter bästa förmåga att försöka utföra transaktioner till eller nära de rådande marknadspriserna. Dessa rådande marknadspriser kommer att vara de priser som i slutändan reflekterar kundens uttalanden. Detta kan eventuellt påverka kundens realiserade eller inte realiserade vinster och förluster negativt.

Ersättning

Safecap deltar i Investerarnas ersättningsfond för kunder till investeringsföretag på Cypern. Kunderna kommer att ha rätt till ersättning genom Investerarnas ersättningsfond när vi inte kan uppfylla våra plikter och skyldigheter som utgår från dina anspråk. All ersättning som du får genom Investerarnas ersättningsfond skall inte överskrida tjugotusen euro (20 000). Detta gäller för dina samlade anspråk hos oss.

JAG/VI HAR LÄST, FÖRSÅTT OCH SAMTYCKER TILL DETTA RISKUTTALANDE OCH HANDELSPOLICY OCH FÖRFARANDEN SOM ANGES OVAN

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.