Verklaring van risicobeperking

Opmerking: De Engelse versie van deze overeenkomst is de beslissende versie en zal de bovenhand hebben indien er enige discrepantie bestaat tussen de Engelse versie en de andere versies.

Gezien het akkoord van Safecap Investments Limited ("Safecap") om contracten voor verschillen ("CFD's") in de vrije markt ("OTC") en deviezencontracten ("FX Contracten") met de ondergetekende (hierna "Klant", "u", "uw" genoemd) aan te gaan, erkent, begrijpt en stemt de Klant ermee in dat:

Handelen is Erg Speculatief en Risicovol

Het handelen in CFD's en FX Contracten is sterk speculatief, houdt een significant risico op verlies in en niet geschikt voor alle investeerders, maar enkel voor klanten die:

(a) de economische, wettelijke en andere hieraan verbonden risico's begrijpen en bereid zijn deze te aanvaarden;

(b) ervaren en kundig zijn in het handelen van derivaten en onderliggende activatypes; en

(c) financieel in staat zijn om verliezen die beduidend hoger zijn dan de marge of de stortingen omdat investeerders de totale waarde van het contract kunnen verliezen en niet enkel de marge of de storting.

Noch CFD's, noch FX contracten zijn geschikte investeringen voor pensioenfondsen. CFD en FX transacties behoren tot de meeste risicovolle investeringen en kunnen in grote verliezen resulteren. De Klant vertegenwoordigt, garandeert en stemt ermee in dat de Klant deze risico's begrijpt, hij financieel en anders gewillig en in staat is, om de risico's voor het handelen in CFD's en FX Contracten te dragen en dat het verlies van het volledige saldo van de Klantenrekening de levensstijl van de Klant niet zal veranderen.

Risico's met betrekking tot Lange CFD-posities, d.i. voor Aankopers van CFD's

Het aangaan van lange CFD-posities, betekent dat u de CFD's op de markt koopt door te speculeren dat de marktprijs ervan zal stijgen tussen het tijdstip van de aankoop en de verkoop. Als eigenaar van een lange positie, zal u over het algemeen winst maken indien de markprijs ervan stijgt terwijl uw lange CFD-positie open staat. Echter, u zal over het algemeen een verlies lijden als de marktprijs ervan daalt terwijl uw lange CFD-positie open staat. Uw potentieel verlies kan daarom mogelijk groter zijn dat de oorspronkelijke marge die is aanbetaald. Bovendien kunt u een verlies lijden door het sluiten van uw positie, in geval u niet over voldoende liquiditeit beschikt voor de marge van uw rekening om u in staat te stellen uw positie open te houden.

Risico's verbonden aan Korte CFD-posities, d.i. voor verkopers van CFD's

Het aangaan van korte CFD-posities betekent dat u CFD's op de markt verkoopt door te speculeren dat de markprijs ervan zal dalen tussen het tijdstip van de aankoop en de verkoop. Als eigenaar van een korte positie, zal u over het algemeen winst maken indien de marktprijs ervan daalt terwijl uw korte CFD-positie open staat. Echter, u zal over het algemeen een verlies lijden, indien de marktprijs ervan stijgt terwijl uw korte CFD-positie open staat. Uw potentieel verlies kan daarom mogelijk groter zijn dat de oorspronkelijke marge die is aanbetaald. Bovendien kunt u een verlies lijden door het sluiten van uw positie, in geval u niet over voldoende liquiditeit beschikt voor de marge van uw rekening om u in staat te stellen uw positie open te houden.

Hoge Hefboom en Lage Marge Kunnen Leiden tot Snelle Verliezen

De hoge graad van "gearing" of "hefboomeffecten" is een bepaald kenmerk van zowel CFD's als FX Contracten. Het hefboomeffect zorg ervoor dat het investeren in CFD's risicovoller is dan het investeren in de onderliggende activa. Dit komt voort uit het dekkingssysteem dat van toepassing is op de CFD's, die over het algemeen betrekking hebben op een kleine storting ten opzichte van de grootte van de storting, zodat een relatief kleine prijsschommeling in de onderliggende activa een dramatisch effect kan hebben op uw handel dat niet in verhouding is. Dit kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel werken. Een kleine prijsschommeling in uw voordeel kan een hoge winst opleveren op de storting; echter, een kleine prijsschommeling in uw nadeel kan resulteren in beduidende verliezen. Uw verliezen zullen nooit het saldo van uw rekening overtreffen. Dit saldo zal op nul gebracht worden indien de verliezen hoger zijn dan het bedrag van uw storting. Hoe groter de hefboom, hoe groter het risico. De grootte van de hefboom bepaalt bijgevolg voor een deel het resultaat van de investering.

Margevereisten

Klant moet de minimale margevereiste op eender welk moment op zijn open posities behouden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn/haar rekeningsaldo te controleren. De Klant kan een margin call ontvangen om bijkomende gelden te storten, indien de marge van de rekening te laag geacht wordt. Safecap heeft het recht om bepaalde of alle open posities te liquideren wanneer de minimale margevereiste niet behouden wordt en dit kan resulteren in het afsluiten van de CFD's of FX Contracten van de klant met verlies waarvoor u verantwoordelijk zal zijn.

Spread

Het verschil tussen onze verkoopkoers en onze koopkoers is "Onze Spread". Onze Spreads zijn vastgezet naar onze absolute discretie, gezien wij handelen als een marktmaker en enige veranderingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht. Informatie met betrekking tot onze Spread, hefboom, rollover-vergoedingen en handelsuren voor elke markt zijn opgenomen op de pagina's CFD Handelsvoorwaarden en FX Handelsvoorwaarden van de website van Safecap.

Cashvergoeding

De Klant begrijpt dat CFD en FX Contracten enkel kunnen worden vergoed worden in cash en het verschil tussen de koop- en verkoopprijs gedeeltelijk het resultaat van de investering bepaalt.

Belangenconflicten

Safecap is een tegenpartij voor alle Transacties aangegaan onde de Klantenovereenkomst en, bij deze, kunnen de belangen van Safecap in conflict zijn met die van u. Ons Beleid voor Belangenconflicten is beschikbaar op de website van Markets.com.

OTC-Transacties

Bij het handelen van CFD's of FX-contracten met ons, zullen dergelijke transacties niet worden uitgevoerd aan een erkende of aangestelde investeringskoers en zijn deze bekend als OTC-Transacties. Alle posities aangegaan met ons moeten bij ons worden gesloten en kunnen niet met een andere entiteit worden gesloten. OTC-Transacties kunnen een groter risico inhouden dan investeren op op-koerscontracten, omdat er geen deviezenmarkt is waarop een open positie wordt gesloten. Het is onmogelijk om een bestaande positie te liquideren, de waarde van de positie te beoordelen voortkomend uit een OTC-transactie of de blootstelling aan risico te beoordelen. Bodprijzen en vraagprijzen worden mogelijk niet door ons geciteerd, gebaseerd op het beste uitvoerbeleid van toepassing in de markt. Er is geen centrale verrekening en geen garantie door enige andere partij van de betalingsverplichtingen van Safecap aan de Klant, en dus is de Klant blootgesteld om risico met Safecap te crediteren. De Klant dient zich enkel aan Safecap te wenden voor prestatie van alle contracten in de rekening van de Klant en voor teruggave van enige marge of onderpand.

Risico's met betrekking tot het verhandelen van CFD's in cryptovaluta

Bij de handel in CFD's waar de onderliggende activa een cryptovaluta is, moet u zich ervan bewust zijn dat de cryptovaluta niet als Financiële Instrumenten worden erkend voor de doeleinden van MiFID. Cryptovaluta worden verhandeld op niet-gereglementeerde gedecentraliseerde digitale uitwisselingen. Bijgevolg zijn de prijsvorming en prijsbewegingen van de cryptovaluta uitsluitend afhankelijk van de interne regels van de specifieke digitale uitwisseling, die op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Dit leidt vaak tot een zeer hoge intra-dag volatiliteit in de prijzen van de cryptovaluta, die aanzienlijk hoger kunnen zijn in vergelijking met financiële Instrumenten die onder het MiFID worden erkend. Daarom accepteert u door het verhandelen van CFD's in cryptovaluta een aanzienlijk hoger risico op verlies van uw geïnvesteerde bedragen die binnen een zeer kort tijdsbestek kunnen optreden als gevolg van plotselinge negatieve prijsbewegingen van de cryptovaluta.

Wij ontlenen onze markt- en prijsgegevens op de cryptovaluta uit de digitale gedecentraliseerde uitwisselingen waarop de cryptovaluta worden verhandeld. Vanwege de niet-gereglementeerde aard van dergelijke uitwisselingen kunnen de door deze uitwisselingen verstrekte marktgegevens en prijsinformatie worden onderworpen aan de interne regels en praktijken van dergelijke uitwisselingen, die aanzienlijk kunnen afwijken van de door de gereglementeerde uitwisselingen vastgelegde regels en praktijken. In het bijzonder moet u zich ervan bewust zijn dat de regels voor de prijsvorming van de cryptovaluta-uitwisselingen niet onderworpen zijn aan regelgevend toezicht en op elk moment naar eigen goeddunken van de desbetreffende digitale uitwisseling kunnen worden gewijzigd. Op soortgelijke wijze kunnen dergelijke digitale uitwisselingen schorsingen invoeren of andere handelingen treffen die kunnen leiden tot opschorting of stopzetting van de handel op dergelijke uitwisselingen of het voor ons niet meer beschikbaar zijn van de prijs- en marktgegevenstoevoer. Op soortgelijke wijze kunnen de hiervoor genoemde factoren resulteren in aanzienlijk negatieve effecten op uw open posities, tot en met het verlies van al uw geïnvesteerde bedragen. Wanneer een tijdelijke of permanente verstoring of stopzetting van de handel plaatsvindt op elke digitale uitwisseling waaruit wij onze prijsfeeds voor de relevante cryptovanluta afleiden, worden uw posities in dergelijke cryptovaluta geprijsd tegen de laatst beschikbare prijs voor de relevante cryptovaluta en kan het gebeuren dat u niet in staat bent uw positie te sluiten of te liquideren of om geld te onttrekken dat gerelateerd is aan dergelijke positie, totdat het verhandelen op de relevante digitale uitwisseling heneemt (indien dit überhaupt gebeurt). U accepteert dat waar de handel weer op ofwel de relevante initiële digitale uitwisseling of op een eventuele erop volgende uitwisseling herneemt, er een significant prijsverschil (prijsgaping) kan zijn, die de waarde van uw CFD-posities in de relevante cryptovaluta kan beïnvloeden en kan resulteren in aanzienlijke winsten of verliezen. Daar waar het verhandelen niet herneemt, kan uw volledige investering potentieel verloren gaan. U bevestigt en accepteert dat u door de Onderneming op de hoogte bent gesteld van dit specifieke risico en dat u dat risico in aanmerking neemt bij het nemen van beleggingsbeslissingen met betrekking tot CFD's in cryptovaluta.

Verliezen die u eventueel oploopt tengevolge van het verhandelen van CFD's in cryptovaluta worden niet gedekt door de beschermingen die beschikbaar zijn onder het schema van het Vergoedingsfonds voor beleggers. Op dezelfde manier moet u zich ervan bewust zijn dat eventuele klachten die u zou kunnen hebben of eventuele geschillen die tussen u en de Onderneming zouden kunnen ontstaan in verband met uw verhandelen van CFD's in cryptovaluta, niet ontvankelijk zijn en niet in aanmerking komen voor overweging door de Financiële Ombudsman van de Republiek van Cyprus.

Prijzen, marge en waarderingen worden ingesteld door Safecap en kunnen mogelijk verschillen van prijzen die elders zijn vermeld

Safecap zal prijzen aanbieden om bij het handelen te gebruiken, waardering van de posities van de Klant en bepaling van de Margevereisten in overeenstemming met zijn Handelsbeleid en -procedures en Marktinformatieschema's. De prestatie van uw CFD of FX contract zal afhankelijk zijn van de prijzen ingesteld door Safecap en de marktschommelingen in de onderliggende activa waarop uw contract betrekking heeft. Elk onderliggend goed draagt daarom specifieke risico's die het resultaat van het CFD in kwestie beïnvloeden.

Onze prijzen voor een gegeven markt zijn berekend in referentie tot de prijs van het onderliggende goed dat wij verkrijgen door externe referentiebronnen of uitwisselingen via een derde partij. Voor onze CFD en FX Contracten, verkrijgen wij prijsgegevens van de deelnemers aan de groothandelsmarkt. Hoewel Safecap verwacht dat deze prijzen in redelijk verhouding zullen zijn tot de prijzen beschikbaar op de markt, kunnen de prijzen van Safecap verschillen van de prijzen beschikbaar voor banken en andere marktdeelnemers. Safecap heeft aanzienlijke discretie in het vaststellen en verzamelen van marge. Safecap is gemachtigd om fondsen in de Klantenrekening om te zetten voor de marge in en vanuit dergelijke vreemde munt aan de wisselkoers bepaald door Safecap, naar eigen discretie, op basis van de dan heersende wisselkoersen voor valuta.

Rechten op Onderliggende Activa

U heeft geen rechten of verplichtingen met betrekking tot de onderliggende instrumenten of activa in verband met uw CFD's en FX contracten. De Klant begrijpt dat CFD's verschillende onderliggende activa kunnen hebben, zoals aandelen, indexen, munten en goederen, zoals gespecificeerd in de pagina's CFD Handelsvoorwaarden en FX Handelsvoorwaarden op de website van Safecap.

Muntrisico

Het investeren in FX contracten en CFD's met een onderliggend goed opgenomen in een munt verschillend van uw basismunt houdt een muntrisico in, omwille van het feit dat wanneer het CFD of FX Contract is gezet in een andere munt dan uw basismunt, de waarde van uw winst mogelijk kan worden beïnvloed door zijn omzetting in de basismunt.

Handelen met één klik en Onmiddellijke Uitvoering

Het Safecap Online Handelssysteem biedt onmiddellijke overdracht van het order van de Klant eenmaal de Klant het notionele bedrag invoert en op "Kopen/Verkopen" klikt. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om het order te herzien na het klikken op "Kopen/Verkopen" en Marktorders kan niet worden geannuleerd of gewijzigd. Dit kenmerk kan mogelijk verschillen van andere handelssystemen die u heeft gebruikt. De Klant zou het Demo-handelssysteem dienen te gebruiken om vertrouwd te raken met het Online Handelssysteem vooraleer hij effectief gaat online handelen met Safecap. De Klant erkent en stemt ermee in dat door het gebruiken van het Safecap Online Handelssysteem de Klant akkoord gaat met het één-kliksysteem en accepteert het risico van dit kenmerk van onmiddellijke overdracht/uitvoering.

Telefonische orders en Onmiddellijke uitvoering

Marktorders uitgevoerd via de telefoon via het Safecap Handelsbureau, worden voltooid wanneer de Safecap-operator "deal" of "done" zegt volgend op het plaatsen van een order door de Klant. Na dergelijke bevestiging van de telefoonoperator, heeft de Klant gekocht of verkocht en het Marktorder niet worden geannuleerd. Door het plaatsen van Marktorders via het Safecap Handelsbureau, erkent en stemt de Klant in met dergelijke onmiddellijke uitvoering en accepteert hij het risico van dit kenmerk van onmiddellijke uitvoering.

Safecap is geen Adviseur of geen Zakenwaarnemer voor de Klant

Waar Safecap algemene marktaanbevelingen biedt, vormen dergelijke algemene aanbevelingen geen persoonlijke aanbeveling of investeringsadvies en werden geen van uw persoonlijke omstandigheden of uw investeringsobjectieven overwogen, noch is het een aanbod om te kopen of verkopen, of het verzoek van een aanbieding om te kopen of te verkopen van enige Deviezencontracten of Cross-currencycontracten. Elke beslissing door de Klant om een CFD of FX Contract aan te gaan met Safecap en elke beslissing of een transactie al dan niet geschikt of gepast is voor een klant, betreft een onafhankelijke beslissing genomen door de Klant. Safecap handelt niet als een adviseur en fungeert niet als een zakenwaarnemer voor de Klant. De Klant gaat ermee akkoord dat Safecap geen fiduciaire plicht heeft jegens de Klant en niet aansprakelijk is in verband met en niet verantwoordelijk is voor enige aansprakelijkheden, eisen, schade, kosten en onkosten, inclusief juridische vergoedingen, opgelopen in verband met de Klant die de algemene handelsaanbevelingen van Safecap volgt of al dan niet actie onderneemt gebaseerd op enige algemene aanbeveling of informatie verzorgd door Safecap.

Aanbevelingen zijn niet gegarandeerd

De algemene marktaanbevelingen verzorgd door Safecap zijn slechts gebaseerd op het oordeel van het personeel van Safecap en dienen aldus te worden geïnterpreteerd. De Klant erkent dat de Klant Transacties aangaat vertrouwend op het eigen aandeel van de Klant. Enige geleverde marktaanbevelingen zijn slechts algemeen en zijn mogelijk al dan niet consistent met de marktposities of intenties van Safecap en/of zijn partners. De algemene marktaanbeveling van Safecap zijn gebaseerd op informatie die betrouwbaar wordt geacht, maar Safecap kan niet garanderen en garandeert niet de juistheid of de volledigheid daarvan, en stelt niet voor dat het opvolgen van dergelijke algemene aanbevelingen het risico inherent aan het handelen in CFD's en/of FX Contracten zal verminderen of elimineren.

Geen Winstgaranties

Er zijn geen winstgaranties, noch zijn er garanties op het vermijden van verliezen bij het handelen van CFD's en FX Contracten. De Klant heeft geen dergelijke garanties ontvangen van Safecap of een van zijn vertegenwoordigers. De Klant is zich bewust van de risico's inherent aan het handelen van CFD's en FX Contracten en is financieel in staat om dergelijke risico's en enige opgelopen verliezen te dragen.

Klanten zijn mogelijk niet in staat om Open Posities te sluiten

Ten gevolge van de marktvoorwaarden die enige ongewone of snelle marktprijsschommelingen veroorzaken, of andere omstandigheden, is Safecap mogelijk niet in staat om een positie van een Klant te sluiten aan de prijs gespecificeerd door de Klant en de risicocontroles opgelegd aan Safecap kunnen mogelijk niet werken en de Klant stemt ermee in dat Safecap niet aansprakelijk zal zijn voor het nalaten dit te doen.

Internethandel

Wanneer de Klant online handelt (via het internet), zal Safecap niet aansprakelijk zijn voor enige eisen, verliezen, schade, kosten of onkosten, veroorzaakt, direct of indirect, door enig defect, onderbreking of mislukking van overdracht, een communicatiesysteem, computerfaciliteit of handelssoftware, of deze nu behoort tot Safecap, de Klant, enige wissel of schikking of verrekeningssysteem.

Telefonische orders

Safecap is niet verantwoordelijk voor onderbreking, mislukking of defect van de telefoonfaciliteiten en garandeert de beschikbaarheid van de telefoon niet. Voor het vermijden van twijfel, is de Klant bewust dat Safecap mogelijk niet op elk moment bereikbaar is. In dergelijke gevallen zal de Klant zijn/haar order plaatsen via andere middelen aangereikt door Safecap.

Citatiefouten

Indien een citatiefout optreedt (inclusief antwoorden aan Klantenverzoeken), is Safecap niet aansprakelijk voor enige resulterende fouten in de rekeningsaldo's en behoudt zich het recht voor om de noodzakelijke correcties of aanpassingen te maken aan de rekening in kwestie. Enig dispuut dat voortkomt uit dergelijke citatiefouten zullen worden opgelost op basis van een rechtvaardige marktwaarde, zoals bepaald door Safecap naar zijn eigen discretie en in goed vertrouwen gehandeld, van de markt in kwestie op het tijdstip dat dergelijke fout optreedt. In gevallen waar de prevalerende marktprijzen vertegenwoordigt die verschillend zijn van de prijzen die Safecap op ons scherm heeft gepost, zal Safecap proberen, naar best vermogen, Transacties uit te voeren op of te sluiten aan de prevalerende marktprijzen. Deze prevalerende marktprijzen zullen de prijzen zijn, die uiteindelijk op de verklaringen van de Klant zijn weerspiegeld. Dit kan mogelijk al dan niet de gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen van de Klant ongunstig beïnvloeden.

Compensatie

Safecap neemt deel in het Compensatiefonds Investeerder voor klanten van investeringsbedrijven gereguleerd binnen de Republiek Cyprus. Klanten zullen recht hebben op de compensatie onder het Compensatiefonds Investeerder waar wij niet in staat zijn om onze plichten en verplichtingen die volgen op uw claim na te komen. Enige compensatie die u toekomt door het Compensatiefonds Investeerder, zal het bedrag van twintigduizend (20.000) euro niet overschrijden. Dit is van toepassing op het geheel van uw eisen tegen ons.

IK (WIJ) HEB(BEN) GELEZEN EN BEGREPEN EN STEM(MEN) IN MET DE BOVENSTAANDE VERKLARING VAN RISICO-ONTSLUITING EN HET BOVENSTAANDE HANDELSBELEID EN -PROCEDURES.

Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.