Economische gebeurtenissen

De dynamische en steeds veranderende wereldmarkten brengen continu volatiliteit in allerlei CFD-beleggingsinstrumenten. Markets.com zal uitsluitend de belangrijkste economische gebeurtenissen in de wereld brengen, wat u zal helpen op de hoogte te blijven en de laatste trends te begrijpen. De economische gebeurtenissen die op deze pagina staan, zijn afkomstig van onze economische kalender.

Rentetarief van de Fed

13 december 2016

De leden van de Federal Open Market Committee (FOMC) stemmen over de hoogte van de rente. Beleggers houden veranderingen in de rentevoeten nauwlettend in de gaten, want kortetermijnrentes hebben de meeste invloed op de valutabepaling.

Is de rente hoger dan verwacht, dan is dat positief (of bullish) voor USD. Een lager dan verwachte rente is negatief (of bearish) voor USD.

Rentetarief van de ECB

08/06/2017

De zes leden van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) en de zestien presidenten van de centrale banken uit de eurozone stemmen samen over de hoogte van de rente. Beleggers houden veranderingen in de rentevoeten nauwlettend in de gaten, want kortetermijnrentes hebben de meeste invloed op de valutabepaling.

Is de rente hoger dan verwacht, dan is dat positief (of bullish) voor EUR. Een lager dan verwachte rente is negatief (of bearish) voor EUR.

Bruto binnenlands product (bbp)

29/01/2017

Het bruto binnenlands product (bbp) meet de jaarlijkse verandering in de voor inflatie aangepaste waarde van alle goederen en diensten die een economie genereert. Het is de breedste maatstaf voor economische activiteiten en de belangrijkste indicator van de gezondheid van een economie.

Een hoger dan verwachte rente is positief (bullish) voor GBP, terwijl een lager dan verwachte rente negatief (bearish) is voor GBP.

Producentenprijsindex (PPI)

De producentenprijsindex (PPI) meet de verandering in de prijs van goederen die door fabrikanten worden verkocht. Dit is een vooruitlopende indicator van consumentenprijsinflatie, die op haar beurt de belangrijkste bepaler is van de algehele inflatie.

Een hoger dan verwachte rente is positief (bullish) voor USD, terwijl een lager dan verwachte rente negatief (bearish) is voor USD.

Consumentenprijsindex (CPI)

16/02/2017

De consumentenprijsindex (CPI) meet de verandering in de prijs van goederen en diensten vanuit het perspectief van de consument. Het is een belangrijke manier om veranderingen in kooptrends en inflatie te meten.

Een hoger dan verwacht cijfer is positief (bullish) voor EUR, terwijl als het cijfer lager is dan verwacht, negatief of bearish is voor EUR.

Detailhandelsverkopen

Detailhandelsverkopen meet de verandering in de totale waarde van verkopen op detailhandelsniveau. Het is de belangrijkste indicator van consumentenbestedingen, die dan weer het grootste deel van de economische activiteiten bepalen.

Een hoger dan verwachte rente is positief (bullish) voor USD, terwijl een lager dan verwachte rente negatief (bearish) is voor USD.

Non-farm payroll report (NFP), het Amerikaanse banencijfer

05/08/2017

De NFP meet hoeveel mensen er de voorafgaande maand een baan hebben gekregen, waarbij banen in de landbouw niet worden meegenomen. De banenschepping is de belangrijkste indicator van consumentenbestedingen, die dan weer het grootste deel van de economische activiteiten bepalen.

Een hoger dan verwachte rente is positief (bullish) voor USD, terwijl een lager dan verwachte rente negatief (bearish) is voor USD.

Hier vindt u meer informatie.

CB consumentenvertrouwen

18/03/2017

Conference Board (CB) consumentenvertrouwen meet het vertrouwen van consumenten in de economische activiteiten. Dit is een vooruitlopende indicator, want het kan consumentenbestedingen voorspellen, wat een aanzienlijke rol speelt in de economische activiteiten. Hogere cijfers wijzen op meer optimisme onder consumenten.

Een hoger dan verwachte rente is positief (bullish) voor USD, terwijl een lager dan verwachte rente negatief (bearish) is voor USD.

Disclaimer bij video:
Deze informatie wordt u aangeboden door Safecap Investments Limited (“Safecap”) en is opgesteld door Trading Central S.A (“Trading Central”), gevestigd te Rue Scribe 11 bis, F-75009 Parijs, Frankrijk. Trading Central houdt zich bezig met de voorbereiding van technische, economische en zakelijke nieuwsberichten en analyses voor de vreemdevaluta-, aandelen- en andere internationale markten. Trading Central is niet geregistreerd als beleggingsdienstverlener in Frankrijk. Dochterondernemingen in de Trading Central-groep zijn in twee rechtsgebieden geregistreerd. Trading Central wordt voor deze dienst op basis van een vaste vergoeding betaald door Safecap.

Deze informatie is geen, en mag niet worden beschouwd als, beleggingsadvies. De informatie wordt u uitsluitend meegedeeld voor algemene informatiedoeleinden en houdt geen rekening met uw eigen beleggingsomstandigheden of -doelstellingen. Beschrijvingen van een of meerdere bedrijven of hun aandelen of de markten/economieën of ontwikkelingen die hierin worden genoemd, zijn niet bedoeld om volledig te zijn. Deze informatie die hierin wordt opgesomd, mag niet door ontvangers worden beschouwd ter vervanging van het uitoefenen van hun eigen beoordelingsvermogen, aangezien de informatie geen rekening houdt met de specifieke beleggingsdoeleinden, de financiële situatie of bijzondere behoeften van een specifieke ontvanger. Bovendien is de toepassing van fiscale wetten afhankelijk van de individuele omstandigheden van een belegger. Dienovereenkomstig dient elke belegger zelf relevant, onafhankelijk en professioneel advies in te winnen, als hij/zij dit nodig acht, over zowel de investeringen die in overweging worden genomen als de fiscale gevolgen, voordat hij/zij een beleggingsbeslissing neemt. De informatie en meningen hierin zijn ontleend aan bronnen, die betrouwbaar en te goeder trouw worden geacht. Zulke informatie is niet onafhankelijk geverifieerd, en wordt gegeven op een 'als het is' basis en er wordt geen vertegenwoordiging of garantie, noch expliciet noch impliciet, gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid of gepastheid voor een bepaald doeleinde van zulke informatie en meningen. Alle oordelen (waaronder indicatieve woorden of verklaringen als 'bullish', 'bearish', 'belangrijke steun', 'vooruitzichten', 'projectie', 'verwachting' en 'geloven') en alle projecties, verwachtingen of verklaringen met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen of de mogelijke toekomstige prestaties van investeringen, vertegenwoordigen de eigen beoordeling en interpretatie van Trading Central van de informatie die op dit moment voor Trading Central beschikbaar is en hebben geen betrekking op de individuele omstandigheden van een belegger of ontvanger van deze communicatie.

Deze informatie vormt geen fiduciaire relatie noch vormt zij advies van Safecap of Trading Central, en kan niet aangenomen worden als een weergave dat een bepaalde transactie noodzakelijk zou zijn geweest of tegen de gestelde prijs kan worden uitgevoerd. Deze informatie is geen advertentie voor effecten. Opinies die hierin worden uitgedrukt, kunnen afwijken of tegengesteld zijn aan opinies die door andere bedrijfsonderdelen van Safecap, Trading Central of hun dochterondernemingen worden uitgedrukt, als gevolg van verschillende aannames en criteria. Al deze informatie en opinies kunnen zonder waarschuwing worden veranderd, en noch Safecap noch Trading Central noch een van hun dochterondernemingen is verplicht om de informatie hierin bij te werken of actueel te houden. Mogelijk zijn de hierin beschreven financiële instrumenten niet in alle rechtsgebieden of niet voor bepaalde categorieën beleggers verkrijgbaar.

De informatie hierin is niet bedoeld voor verspreiding onder het publiek en mag niet geheel noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd voor welk doeleinde dan ook zonder schriftelijke toestemming van Safecap, en Safecap, Trading Central en hun dochterondernemingen aanvaarden in dit opzicht geen aansprakelijkheid voor de handelingen van derden.

Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.
Merk a.u.b. op dat het materiaal aangeboden wordt voor promotionele redenen en geen verplichting met zich brengt om investeringsdiensten te kopen van de firma.