Databeskyttelseserklæring

 

 

Bemærk: Den engelske version af denne aftale er den gældende version, og har forrang, såfremt der er uoverensstemmelser mellem den engelske version og de øvrige sprogversioner.

Vi lægger stor vægt på beskyttelse af privatlivets fred og sikring af vores kunders personlige og finansielle oplysninger.

 

Safecap Investments Limited er et selskab, der er registreret under Cyperns lovgivning. Selskabet har hjemsted på adressen 148 Strovolou Ave., Strovolos, 2048 Nicosia, Cypern (“Safecap”) og er en virksomhed for investeringstjenesteydelser, hvis aktiviteter er reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) i henhold til licens nummer 092/08 og Financial Services Board of South Africa under licens 43906, og dens aktiviteter omfatter modtagelse, afsendelse og udførelse af kundeordrer på finansielle instrumenter, herigennem ved brug af elektroniske handelsplatforme.

Se følgende erklæring om databeskyttelse, der præcist gør rede for, hvordan vi indsamler, behandler, opbevarer og beskytter vores kunders oplysninger.

Henvisninger i dette dokument til “Persondata” refererer til persondata og følsomme persondata som defineret i Republikken Cyperns databeskyttelseslov (Processing of Personal Data (Protection of Individuals) Law 138(I)) af 2001 som ændret eller erstattet (“Persondataloven”), og omfatter, hvis du er en juridisk enhed, persondata og følsomme data om en hvilken som helst af dine direktører, ansatte, ledende medarbejdere, agenter eller kunder.

Henvisninger i dette dokument til “Tilknyttet virksomhed" refererer til en virksomhed i din koncern, en repræsentant, som vi eller en anden virksomhed i vores koncern udpeger, eller enhver anden person, med hvem vi har et kontrakts- eller agentforhold eller andet forhold, der med rimelighed kan forventes at skabe et interessefællesskab mellem os og dem.

Henvisninger i dette dokument til “Koncern” refererer til Safecap og enhver anden enhed, der kontrolleres af eller kontrollerer Safecap og enheder under fælles ejerskab og kontrol med Safecap, hvorved der ved “kontrol” forstås direkte eller indirekte kontrol af mindst 20 % af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed

Ved indsamling, behandling og opbevaring af persondata leveret af dig er vi omfattet af bestemmelserne i databeskyttelsesloven.

Vi, vores tilknyttede virksomheder, enhver person, der afleder rettigheder fra os eller vores tilknyttede virksomheder, ethvert medlem af vores koncern, agenter eller underentreprenører, som vi engagerer eller arbejder gennem med det formål at indsamle, opbevare og behandle persondata, samt enhver tredjepart, der optræder på vores eller deres vegne. (“Tredjeparter”) kan indsamle, behandle, bruge og opbevare persondata leveret af dig med det formål, eller relateret til, at udføre de transaktioner og andre tjenesteydelser, som vi tilbyder dig, operationel support og udvikling af vores eller deres forretninger, tilbyde os eller dem faglige eller andre tjenesteydelser, til håndhævelse af deres kontraktmæssige eller andre rettigheder, samt med det formål at sikre overholdelse af kontraktbestemmelser, love og andre retsforskrifter overalt i verden, som vi eller vores tilknyttede virksomheder og tredjeparter er underlagt. Ved at åbne en konto accepterer du således vores, vores tilknyttede virksomheders og tredjeparters indsamling, behandling opbevaring og brug af persondata i overensstemmelse med bestemmelserne heri, og erklærer dig enig i, at behandling og opbevaring af persondata, som du stiller til vores rådighed, kan finde sted i eller fra enhver jurisdiktion i eller uden for Den Europæiske Union, herunder i eller til lande eller territorier, der ikke tilbyder samme niveau af beskyttelse af persondata som det, der er sikret i Den Europæiske Union.

Du erklærer og forpligter dig endvidere til, at du, hvis du ikke er en fysisk person, der giver os persondata om en person, eller hvor du er en person, der giver os persondata om en anden person end dig selv, ved at åbne en konto hos os derved forpligter dig til og erklærer, at en sådan person, hvis persondata indsamles, opbevares og behandles i overensstemmelse med de heri indeholdte bestemmelser, er blevet underrettet om og har givet sit samtykke til en sådan indsamling, opbevaring og behandling af persondata i overensstemmelse med de heri indeholdte bestemmelser, og at den pågældende person er blevet informeret om sine rettigheder i relation til sine persondata, der opbevares og behandles i overensstemmelse med de heri indeholdte bestemmelser.

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Safecap indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige og krævet for at åbne, afvikle og sikre dine aktiver og dit privatliv, og levere de services til dig, som du efterspørger. Med henblik herpå indsamler Safecap oplysninger fra dig, og kan under visse omstændigheder indsamle oplysninger fra relevante banker og/eller kreditvurderingsbureauer, og/eller andre kilder (som f.eks. ID3Global), som hjælper os med at oprette en profil over dine krav og præferencer, og levere bedre services til dig.

De oplysninger, som Safecap indsamler, kan omfatte:

 1. Ansøgningsoplysninger

  Personlige oplysninger, som du meddeler i din ansøgningsformular, f.eks. dit navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, indkomst og indkomstkilde osv., og som skal gøre det muligt for os at vurdere din ansøgning. De oplysninger, du giver os, anvendes også til at kommunikere med dig.
 2. Transaktionsoplysninger

  Oplysninger om det forventede antal og den forventede værdi af dine transaktioner hos os samt indkomstoplysninger, så vi kan oprette din økonomiske profil.
 3. Verifikationsoplysninger

  Oplysninger, der er nødvendige for at verificere din identitet, f.eks. et identitetsbevis, pas eller kørekort. Dette omfatter tillige baggrundsoplysninger, som vi modtager om dig fra offentlige registre eller fra andre enheder, der ikke er tilknyttet Safecap.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER/FRAVÆLGELSE

Safecap gør kun brug af persondata i det omfang, det er nødvendigt for at levere kvalitetsservice til dig. Disse oplysninger hjælper med at forbedre vores services, skabe større browsing-oplevelser specielt til dig, og giver os mulighed for at informere dig om yderligere produkter, services eller kampagner, der er relevante for dig, og du giver dit samtykke til, at vi kan bruge disse data til sådanne formål.

Såfremt du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, bedes du kontakte os på følgende adresse: unsubscribe@markets.com.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Alle personlige oplysninger, som du giver os, vil, med forbehold af vores Betingelser og Vilkår, blive behandlet som fortrolige og vil kun blive udvekslet internt i Safecap og med dennes tilknyttede virksomheder og vil ikke blive offentliggjort over for nogen tredjepart, undtagen i forbindelse med administrative procedurer eller retssager.

Personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din egen registrering som bruger af www.markets.com, er beskyttet på mange måder Du kan få adgang til dine registreringsoplysninger med en adgangskode, som du selv vælger. Denne adgangskode er krypteret og er kun kendt af dig og vil ikke blive meddelt nogen anden.

Registreringsoplysninger opbevares sikkert på sikre servere, som kun autoriseret personale har adgang til via en adgangskode. Safecap krypterer alle personoplysninger, som overføres til Safecap og træffer således alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre uautoriserede parter i at se sådanne oplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Ret til indsigt i de persondata, som vi opbevarer

Du har på forlangende ret til at få oplysninger om dine persondata, som vi ligger inde med, og som er skal behandles, samt ret til at anmode om kopier af dokumenter med dine persondata, for så vidt dette ikke pålægger os en uforholdsmæssigt stor byrde.

Du har ret til at anmode om, og få stillet følgende til rådighed:

 1. oplysninger vedrørende alle dine persondata, som vi ligger inde med, og som er blevet behandlet, samt oplysninger om, hvordan sådanne data er indhentet, formålet med behandlingen af dataene, modtagerne, kategorierne af data, der er behandlet eller skal behandles, den behandling, der har fundet sted, siden den registrerede sidst blev opdateret om behandlingen og baggrunden for databehandlingssystemet
 2. enhver berigtigelse eller sletning af dine persondata, som ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med de gældende krav som følge af manglende oplysninger eller uoverensstemmelser
 3. enhver meddelelse til tredjepart om ændringer foretaget i overensstemmelse med (b) ovenfor, med mindre dette ville pålægge os en uforholdsmæssigt stor byrde.

Såfremt vi ikke svarer inden for 4 uger fra din henvendelse, har du ret til at indgive klage til Cyperns datatilsynsmyndighed (Data Protection Commissioner).

Vi gør opmærksom på, at vi kan afvise at give dig oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i dette stykke, hvor dette ville bringe en efterforskning eller afgørelser i straffesager i fare, eller skade den politiske, finansielle og skattemæssige stabilitet.

Hvis du anmoder om oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i dette stykke, kan vi opkræve et rimeligt gebyr til dækning af vores omkostninger til fremskaffelse af sådanne oplysninger og/eller dokumentation. Hvis en anmodning om ændring af dine persondata er velbegrundet, vil vi refundere alle gebyrer, der er betalt i den forbindelse og vil uden beregning fremsende en kopi af den ændrede registrering af dine persondata til dig.

Ret til indsigelse mod de persondata, som vi opbevarer

Du har ret til at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine persondata, hvor dette er uomgængeligt og tjener legitime formål, der er direkte knyttet til dine personlige forhold.

Din ret til at rejse indsigelse mod behandlingen af dine persondata, i overensstemmelse med ovennævnte, skal gøres gældende skriftligt. Vi kan acceptere en sådan anmodning, eller vi kan afvise den med angivelse af grunde til en sådan afvisning. I tilfælde af vores undladelse af at svare på eller vores afvisning af din anmodning kan du indgive en klage til Data Protection Commissioner of Cyprus vedrørende denne afvisning.

Vores behandling af dine persondata er vigtig for, at vi kan levere services til dig og indgå transaktioner med dig, og for at vi kan overholde de retlige og forskriftsmæssige krav, som vi er underlagt. Selv om du som sådan ikke er forpligtet til at udlevere nogen af de persondata til Safecap, som vi anmoder om, skal du være opmærksom på, at Safecap, såfremt du undlader dette, muligvis ikke vil være i stand til at åbne din konto eller levere den service, du forlanger.

Selv om vi søger at sikre, at alle de oplysninger, vi er i besiddelse af om dig, er aktuelle, præcise og fuldstændige, beder vi dig om straks at tage kontakt med os, såfremt nogen af dine personlige oplysninger har ændret sig.

TILKNYTTEDE SELSKABER OG PARTNERE

Safecap kan dele oplysninger med partnere, tilknyttede selskaber og tredjeparter, for så vidt disse med rimelighed kræves af sådanne tilknyttede selskaber og tredjeparter for at:

 1. tilbyde yderligere lignende produkter og services, der opfylder dine behov, og som leveres på en måde, der er nyttig og relevant (kun hvor du har bemyndiget os til at gøre dette); og/eller
 2. servicere kundekonti.

IKKE-TILKNYTTEDE TREDJEPARTER

Safecap hverken sælger, giver i licens eller på anden måde videregiver personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen som beskrevet i nærværende databeskyttelseserklæring.

Safecap forbeholder sig ret til at offentliggøre oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for kreditrapporteringsbureauer eller inkassovirksomheder som krævet med rimelighed for at levere de pågældende services til dig.

For at hjælpe os med at forbedre vores services kan Safecap indgå aftale med tredjeparter om assistance med gennemførelsen af visse interne funktioner, såsom kontobehandling, opfyldelse, kundeservice, kundetilfredshedsundersøgelser eller andre dataindsamlingsaktiviteter, der er relevante for vores forretning. De udvekslede oplysninger kan ligeledes anvendes til at yde faglig, juridisk eller regnskabsmæssig rådgivning til Safecap. Brug af delte oplysninger er strengt begrænset til udførelsen af ovennævnte og er ikke tilladt til noget andet formål. Alle tredjeparter, som Safecap udveksler personoplysninger med, har pligt til at beskytte sådanne personoplysninger i overensstemmelse med al relevant lovgivning og på en måde, der svarer til den måde, Safecap beskytter disse oplysninger på. Safecap vil ikke udveksle personoplysninger med tredjeparter, som efter Safecaps opfattelse ikke vil give dets kunder den krævede grad af beskyttelse.

Hvis du er blevet introduceret til os af en Business Introducer, kan en sådan Business Introducer få adgang til dine personlige oplysninger. Du giver herved dit udtrykkelige og umisforståelige samtykke til deling af personoplysninger med en sådan Business Introducer.

ADMINISTRATIVT KRAV OM OFFENTLIGGØRELSE

Safecap forbeholder sig ret til at videregive persondata til tredjeparter, hvor det kræves i henhold til love, forskrifter, retshåndhævelses- eller anden offentlig myndighed i en kompetent jurisdiktion for at beskytte vores rettigheder og/eller efterleve sådanne retshandlinger. En sådan videregivelse skal ske på et ‘need-to-know’-grundlag, medmindre andet anvises af en regulerende eller anden offentlig myndighed. Under sådanne omstændigheder skal Safecap udtrykkeligt informere tredjeparten om oplysningernes fortrolige karakter.

Uden at det begrænser ovenstående, skal Safecap, som et investeringsselskab reguleret i Cypern overholde visse forpligtelser i henhold til den mellemstatslige aftale mellem Cypern og De Forenede Stater og har taget alle rimelige forholdsregler for at blive anset som værende i overensstemmelse med den amerikanske lov om overholdelse af skattelovgivningen vedrørende udenlandske konti (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Kunden anerkender og accepterer, at Safecap har pligt til at videregive oplysninger om enhver person, der er indberetningspligtig i USA, til de relevante myndigheder i overensstemmelse med FATCA's indberetningskrav. Kunden kan kontakte Safecap for yderligere oplysninger eller præciseringer inden underskrivelsen af denne aftale.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Safecap er ikke ansvarlig for databeskyttelsespolitikkerne i eller indholdet af websteder, som www.markets.com linker til, og har ikke nogen kontrol over brugen eller beskyttelsen af oplysninger, som leveres af kunden eller indsamles af dette websted. Når en kunde vælger at linke til et co-brandet websted eller til et linket websted, kan kunden blive bedt om at afgive registrerings- eller andre oplysninger. Bemærk, at sådanne oplysninger registreres af en tredjepart og vil være omfattet af denne tredjeparts databeskyttelsespolitik.

BRUG AF "COOKIES"

Vores websted, www.markets.com, anvender cookies for at skelne dig fra andre brugere af vores websted. Dette hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du browser på vores websted og gør det også muligt for dig at forbedre vores websted. Ved at fortsætte med at bruge vores websted accepterer du vores brug af cookies.

En cookie er en lille tekstfil bestående af bogstaver og tal, som vi gemmer på din browser eller på din computers harddisk, hvis du har givet dit samtykke. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk.

Vi anvender følgende cookies:

Strengt nødvendige cookies. Det er cookies, der er nødvendige for, at vores websted fungerer. Det er f.eks. cookies, der gør det muligt for dig at logge på sikre områder på vores websted.

Analyse-/"performance"-cookies. De sætter os i stand til at genkende og tælle antallet af besøgende og se, hvor mange besøgende der bevæger sig rundt på vores websted, når de bruger det. Det hjælper os med at forbedre den måde, vores websted fungerer på, f.eks. ved at sikre, at brugerne nemt kan finde det, de søger.

Funktionscookies. Disse anvendes til at genkende dig, når du vender tilbage til vores websted. Det sætter os i stand til at tilpasse vores indhold til dig personligt, byde dig velkommen med navn og huske dine foretrukne valg (f.eks. dit valg af sprog eller region).

Marketingcookies. Disse cookies registrerer dit besøg på vores websted, de sider du har besøgt og de links, du har fulgt. Vi vil bruge disse oplysninger til at gøre vores websted og den markedsføring, der vises, mere relevant i forhold til dine interesser. Vi kan også udveksle disse oplysninger med tredjeparter til det formål.

Safecap kan udveksle statistikker om brugen af webstedet med anerkendte reklamebureauer og med sine tilknyttede marketingsselskaber. De oplysninger, der indsamles af marketingsselskabet, er ikke personligt identificerbare.

OPDATERINGER AF DATABESKYTTELSESERKLÆRINGEN

Safecap kan løbende opdatere denne databeskyttelseserklæring. Såfremt Safecap ændrer denne erklæring om databeskyttelse væsentligt, herunder hvordan vi indsamler, behandler eller bruger dine persondata, vil den reviderede erklæring om databeskyttelse blive lagt op på webstedet til din orientering. Eventuelle tvistigheder vedrørende vores erklæring om databeskyttelse er omfattet af denne erklæring om databeskyttelse og vores Vilkår og Betingelser. Safecap tilskynder kunden til løbende at læse denne erklæring igennem igen, således at kunden altid ved, hvilke oplysninger Safecap indsamler, hvordan Safecap bruger dem, og hvem Safecap videregiver dem til.

AFTALE

Jeg har læst, forstået og accepterer betingelserne i denne erklæring om databeskyttelse, og jeg bekræfter, at jeg har fuld bemyndigelse til at være bundet af betingelserne i denne erklæring om databeskyttelse.

Kontakt os for eventuelle spørgsmål eller yderligere oplysninger om denne databeskyttelsespolitik

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.