Økonomisk kalender

Markets.com stiller en Økonomisk kalender til rådighed, der indeholder datoerne for vigtige grundlæggende meddelelser og begivenheder. Korrekt anvendt kan de være en uvurderlig ressource for enhver CFD-trader.

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel

Disse oplysninger er blevet udarbejdet for Safecap Investments Limited (“Safecap”) af Econoday Inc (“Econoday”). Econoday honoreres for denne service af Safecap på basis af et fast honorar.

Disse oplysninger er ikke og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning. De gives til generel information og tager ikke hensyn til dine specifikke investeringsforhold eller -mål. Beskrivelser af selskaber eller deres værdipapirer eller af markeder/økonomier eller udviklingstendenser omtalt heri skal ikke anses som fuldstændige. Oplysningerne heri må ikke af modtagerne betragtes som en erstatning for udøvelsen af deres eget skøn, idet oplysningerne ikke tager hensyn til de specifikke investeringsmål, den finansielle situation eller de særlige behov, der gør sig gældende for den enkelte modtager. Derudover afhænger anvendelsen af skattelovgivningen af en investors individuelle forhold. Den enkelte investor bør følgelig, såfremt denne finder det hensigtsmæssigt, søge relevant uafhængig professionel rådgivning, både om de overvejede investeringer og om de skattemæssige konsekvenser, før der træffes nogen investeringsbeslutning. De heri indeholdte oplysninger er indsamlet og holdninger udtrykt på basis af oplysninger fra kilder, der findes at være pålidelige og i god tro. Disse oplysninger er ikke blevet verificeret enkeltvis, og afgives i deres foreliggende form, lige som vi ikke afgiver nogen udtrykkelige eller underforståede løfter eller garantier med hensyn til sådanne oplysningers og holdningers nøjagtighed, fuldstændighed, pålidelighed, handelsmæssighed eller egnethed til et bestemt formål. Alle tilkendegivelser af holdninger (herunder til vejledning ord eller udsagn som “bull”, “baisse”, “vigtig støtte”, “udsigter”, “skøn”, “forventning” og “mener”) og alle fremskrivninger, skøn eller udsagn om forventninger til fremtidige begivenheder eller investeringers mulige fremtidige resultater, er udtryk for Econoday's egen vurdering og fortolkning af oplysninger, som p.t. er til Econoday’s rådighed, og vedrører ikke de specifikke forhold hos en given investor eller modtager af denne meddelelse.

Disse oplysninger udgør ikke nogen form for forvaltningsforhold eller rådgivning fra Safecaps eller Econoday’s side, og kan ikke tages som et udsagn om, at en bestemt transaktion kunne være blevet berørt eller kan blive berørt på den anførte kurs. Disse oplysninger udgør ikke nogen markedsføring af værdipapirer. Heri udtrykte holdninger kan afvige fra eller være i modstrid med holdninger udtrykt af andre afdelinger i Safecap, Econoday eller deres tilknyttede selskaber som et resultat af brug af forskellige antagelser og kriterier. Alle disse oplysninger og holdninger kan ændres uden varsel, og hverken Safecap, Econoday eller nogen af deres tilknyttede selskaber har nogen pligt til at opdatere eller ajourføre de heri indeholdte oplysninger. De finansielle instrumenter, der beskrives her, er måske ikke tilgængelige i alle lande eller for visse kategorier af investorer.

Interessekonflikter: Safecap har en omfattende politik for håndtering af interessekonflikter med kunderne samt en politik for retfærdig behandling af kunder, herunder for at tilbyde dig, at dine handler udføres bedst muligt ("best execution"). Du skal være opmærksom på, at Safecap kan være din modpart, når du handler CFD'er, og at Safecap, hvor du opnår gevinster eller påføres tab, tilsvarende påføres tab eller registrerer gevinster.

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.