Økonomiske begivenheder

De dynamiske globale markeder, der udvikler sig hele tiden, skaber konstant volatilitet i de forskellige CFD-handelsinstrumenter. Markets.com vil udelukkende gøre rede for de vigtige økonomiske begivenheder fra hele verden, som vil hjælpe dig med at holde dig orienteret om og forstå de seneste tendenser. De økonomiske tendenser på denne side er hentet fra vores Økonomiske kalender.

Den amerikanske nationalbanks rente

13.december 2016

Medlemmerne af Federal Open Market Committee (FOMC) stemmer om, hvordan renten skal fastsættes. Traderne overvåger renteændringer tæt, da de korte renter er den primære faktor i fastsættelsen af valutakurser.

En højere rente end forventet er positiv/bullish for USD, mens en lavere rente end forventet er negativ/bearish for USD.

Den Europæiske Centralbanks (ECB) rente

08/06/2017

De seks medlemmer af ECB's direktion og de 16 centralbankchefer i euroområdet stemmer om, hvordan renten skal fastsættes. Traderne overvåger renteændringer tæt, da de korte renter er den primære faktor i fastsættelsen af valutakurser.

En højere rente end forventet er positiv/bullish for EUR, mens en lavere rente end forventet er negativ/bearish for EUR.

Bruttonationalprodukt (BNP)

29/01/2017

Bruttonationalproduktet (BNP) måler ændringen på årsbasis af den inflationsregulerede værdi af alle varer og tjenester, der produceres i et land. Det er den bredeste målestok for den økonomiske aktivitet og den primære indikator for økonomiens sundhedstilstand.

En højere måling end forventet bør opfattes som positiv/bullish for GBP, mens en lavere måling end forventet bør opfattes som negativ/bearish for GBP.

Producentprisindekset (PPI)

Producentprisindekset (PPI) måler ændringerne i priserne på varer solgt af producenterne. Det er en førende indikator for forbrugerprisinflationen, som udgør størstedelen af den samlede inflation.

En højere måling end forventet bør opfattes som positiv/bullish for USD, mens en lavere måling end forventet bør opfattes som negativ/bearish for USD.

Forbrugerprisindekset (FPI)

16/02/2017

Forbrugerprisindekset (FPI) måler ændringen i priserne på varer og tjenester, som købes af husholdningerne. Det er en vigtig måde til måling af ændringer på i købsmønstrene og inflationen.

En højere måling end forventet bør opfattes som positiv/bullish for EUR, mens en lavere måling end forventet bør opfattes som negativ/bearish for EUR.

Detailsalgsindekset

Detailsalget måler ændringen i den samlede værdi af detailsalget. Det er den førende indikator for udgifterne til forbrug, som tegner sig for størstedelen af den samlede økonomiske aktivitet.

En højere måling end forventet bør opfattes som positiv/bullish for USD, mens en lavere måling end forventet bør opfattes som negativ/bearish for USD.

Non Farm Payroll Report (NFP)

05/08/2017

Nonfarm Payrolls måler ændringen i antallet af personer, der var i beskæftigelse i den foregående måned, ekskl. landbruget. Jobskabelse er den førende indikator for de samlede udgifter til forbrug, og tegner sig for størstedelen af den økonomiske aktivitet.

En højere måling end forventet bør opfattes som positiv/bullish for USD, mens en lavere måling end forventet bør opfattes som negativ/bearish for USD.

Læs mere her.

CB Consumer Confidence

18/03/2017

Conference Board (CB) Consumer Confidence måler forbrugertilliden i den økonomiske aktivitet. Det er en førende indikator, idet den kan forudsige udgifterne til forbrug, som spiller en stor rolle i den samlede økonomiske aktivitet. Højere målinger peger på større forbrugeroptimisme.

En højere måling end forventet bør opfattes som positiv/bullish for USD, mens en lavere måling end forventet bør opfattes som negativ/bearish for USD.

Video ansvarsfraskrivelse:
Disse oplysninger er stillet til din rådighed af Safecap Investments Limited (“Safecap”) og er blevet udarbejdet af Trading Central S.A (“Trading Central”) på adressen 11 bis rue Scribe, F-75009 Paris. Trading Central beskæftiger sig med udarbejdelse af tekniske, økonomiske og forretningsmæssige nyheder og analyse til valuta- og aktiemarkederne og andre globale markeder. Trading Central er ikke indregistreret i Frankrig som leverandør af investeringsydelser. Tilknyttede selskaber i Trading Central Group er indregistreret i to lande. Trading Central honoreres for denne service af Safecap på basis af et fast honorar.

Disse oplysninger er ikke og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning. De gives til generel information og tager ikke hensyn til dine specifikke investeringsforhold eller -mål. Beskrivelser af selskaber eller deres værdipapirer eller af markeder/økonomier eller udviklingstendenser omtalt heri skal ikke anses som fuldstændige. Oplysningerne heri må ikke af modtagerne betragtes som en erstatning for udøvelsen af deres eget skøn, idet oplysningerne ikke tager hensyn til de specifikke investeringsmål, den finansielle situation eller de særlige behov, der gør sig gældende for den enkelte modtager. Derudover afhænger anvendelsen af skattelovgivningen af en investors individuelle forhold. Den enkelte investor bør følgelig, såfremt denne finder det hensigtsmæssigt, søge relevant uafhængig professionel rådgivning, både om de overvejede investeringer og om de skattemæssige konsekvenser, før der træffes nogen investeringsbeslutning. De heri indeholdte oplysninger er indsamlet og holdninger udtrykt på basis af oplysninger fra kilder, der findes at være pålidelige og i god tro. Disse oplysninger er ikke blevet verificeret enkeltvis, og afgives i deres foreliggende form, lige som vi ikke afgiver nogen udtrykkelige eller underforståede løfter eller garantier med hensyn til sådanne oplysningers og holdningers nøjagtighed, fuldstændighed, pålidelighed, handelsmæssighed eller egnethed til et bestemt formål. Alle tilkendegivelser af holdninger (herunder til vejledning ord eller udsagn som “bull”, “baisse”, “vigtig støtte”, “udsigter”, “skøn”, “forventning” og “mener”) og alle fremskrivninger, skøn eller udsagn om forventninger til fremtidige begivenheder eller investeringers mulige fremtidige resultater, er udtryk for Trading Central’s egen vurdering og fortolkning af oplysninger, som p.t. er til Trading Central's rådighed, og vedrører ikke de specifikke forhold hos en given investor eller modtager af denne meddelelse.

Disse oplysninger udgør ikke nogen form for forvaltningsforhold eller rådgivning fra Safecaps eller Trading Centrals side, og kan ikke tages som et udsagn om, at en bestemt transaktion kunne være blevet berørt eller kan blive berørt på den anførte kurs. Disse oplysninger udgør ikke nogen markedsføring af værdipapirer. Heri udtrykte holdninger kan afvige fra eller være i modstrid med holdninger udtrykt af andre afdelinger i Safecap, Trading Central eller deres tilknyttede selskaber som et resultat af brug af forskellige antagelser og kriterier. Alle disse oplysninger og holdninger kan ændres uden varsel, og hverken Safecap, Trading Central eller nogen af deres tilknyttede selskaber har nogen pligt til at opdatere eller ajourføre de heri indeholdte oplysninger. De finansielle instrumenter, der beskrives her, er måske ikke tilgængelige i alle lande eller for visse kategorier af investorer.

Disse oplysninger er ikke bestemt til distribution til offentligheden og må ikke, hverken helt eller delvis, reproduceres, videredistribueres eller offentliggøres til noget formål uden Safecaps skriftlige samtykke, og hverken Safecap, Trading Central eller nogen af deres tilknyttede selskaber påtager sig noget som helst ansvar for tredjeparters handlinger i denne henseende.

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.
Bemærk, at materialet tilbydes i kampagneøjemed og ikke indebærer nogen forpligtelse til køb af investeringsydelser fra firmaet.