Lönerapport sysselsättning utanför jordbruket (NFP)

05/08/2017

Vad är NFP?

NFP är en förkortning för Non Farm Payroll Report, vilken är en vanlig förväntad amerikansk regerings-rapport som släpps första fredagen i varje månad. NFP-data samlas in, analyseras och släpps av amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, vilket ger en finansiell och ekonomisk sammanställning från olika ståndpunkter av ledande amerikanska företag och tillverkare. NFP-rapporten förutses ofta av ekonomer, marknadsanalytiker och handlare runt om i världen, delvis på grund av sin historik att generera förändringar och volatilitet på finansmarknaderna dagarna före, efter och, mest betydelsefullt, samma dag som den släpps.

Rapportens resultat genereras baserat på data som samlats in via hushåll, institutioners och företags löneundersökningar, med företagets löneundersökningar som är direkt utformade i jämförelse med det amerikanska arbetsmarknadsdepartementets intervjuer av amerikanska företag och tillverkare. I sin tur exponerades allmänheten för saklig, ekonomisk och sysselsättningsstatistik om några av de största namnen inom den amerikanska affärsvärlden, med enkätfrågor som utvecklats baserat på feedback från de mest framträdande amerikanska företagen. Skulle företagare och ledande befattningshavare förutse positiva ekonomiska utvecklingar för deras företag, så trappas rekryteringen upp, vilket genererar högre undersökningssiffror och resultat, och motsatsen för negativa prognoser.

Varför ska man följa NFP-rapportresultaten månadsvis?

Tidigare NFP-rapporterss publiceringsdatum är ofta avgörande och användbar för valutahandlare globalt och har visat sig generera höga nivåer av volatilitet tillsammans med den uppenbara inverkan på långsiktiga valutautvecklingar samt amerikanska index- och råvarupriser den dagen då resultaten tillkännages.

Samtidigt som tillkännagivandet av NFP-rapportresultaten släpps de amerikanska arbetslöshetssiffrorna, den genomsnittliga timlönen och industriell tillverkningsstatistik ut antingen för att stödja eller förneka det amerikanska arbetsmarknadsdepartementets slutsatser. Handlare kan alltså bedöma deras exekverings-strategi och fatta strategiska beslut med hänsyn till olika statistiska faktorer och data tillgängliga för dem. Oavsett om det är för att bestämma och planera tidpunkten för att köpa och sälja ett instrument, öppna och/eller stänga affärer eller välja ett instrument att köpa baserat på ekonomiska förhållanden används NFP-rapportresultaten av många som ett verktyg för att optimera handelsresultat.

Se tidigare videor:

02/06/2017
10/03/2017
06/01/2017
02/12/2016
04/11/2016
08/10/2016

Video-friskrivning:
Denna information förmedlas till dig av Safecap Investments Limited ("Safecap") och har sammanställts av Trading Central S.A. ("Trading Central") av 11 bis rue Scribe, F-75009 Paris. Trading Central bedriver framställningen av tekniska, ekonomiska och företagsnyheter och analys för valuta, aktier och andra globala marknader. Trading Central är inte registrerad i Frankrike som en leverantör av investeringstjänster. Dotterbolag till Trading Centralgruppen är registrerade i två länder. Trading Central ersätts för denna tjänst av Safecap på en fast avgift-basis.

Denna information är inte och bör inte tolkas som investeringsråd. Det förmedlas till dig endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina särskilda investeringsomständigheter eller mål. Beskrivningar av alla företag eller deras värdepapper eller marknader/ekonomier eller utvecklingar som nämns häri är inte avsedda att vara fullständiga. Denna information som anges häri bör inte betraktas av mottagare som ett substitut för att fullgöra sin egen bedömning, eftersom informationen här inte tar hänsyn till de specifika investeringsmålen, den finansiella situationen eller särskilda behov av en enskild mottagare. Vidare beror tillämpningen av skattelagstiftningen på en investerares individuella omständigheter. Därför bör varje investerare söka, om han/hon anser det lämpligt, relevant oberoende professionell rådgivning både angående investeringar som bedömts liksom skattekonsekvenserna innan man gör något investeringsbeslut. Informationen och åsikterna här har sammanställts eller kommit fram till baserat på information som erhållits från källor som tros vara pålitliga och i god tro. Sådan information har inte verifierats oberoende, utan tillhandahålls i "befintligt skick" och ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, ges i förhållande till riktighet, fullständighet, tillförlitlighet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål av sådan information och åsikter. Alla utlåtanden (inklusive ord som tyder på eller uttalanden som "hausse", "baisse", "viktigt stöd", "utsikt", "projektion", "förväntan" och "tro") och alla prognoser eller uttalanden om förväntningar om framtida händelser eller eventuell framtida resultat av investeringar, representerar Trading Centrals egen bedömning och tolkning av information tillgänglig för Trading Central närvarande och hänför sig inte till de individuella omständigheterna hos någon investerare eller mottagare av detta meddelande.

Denna information utgör inte ett förtroendeförhållande eller utgör råd av Safecap eller Trading Central och kan inte åberopas som ett påstående om att en viss transaktionsnödvändighet kunde ha varit eller kan påverkas vid det angivna priset. Denna information är inte en annons för värdepapper. Åsikter som uttrycks här kan skilja sig eller strida mot utlåtanden från övriga affärsområden inom SafeCap, Trading Central eller deras dotterbolag som ett resultat av att använda olika antaganden och kriterier. All sådan information och åsikter kan ändras utan förvarning och varken Safecap eller Trading Central eller någon av deras dotterbolag är skyldiga att uppdatera eller hålla denna information aktuellt häri. De finansiella instrumenten som beskrivs häri kan kanske inte vara berättigade till försäljning i alla jurisdiktioner eller till vissa kategorier av investerare.

Informationen häri är inte avsedd för distribution till allmänheten och får inte reproduceras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Safecap och varken Safecap eller Trading Central eller något av deras dotterbolag accepterar något som helst ansvar för åtgärder av tredje part i detta avseende.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.