Ekonomisk kalender

Markets.com erbjuder en ekonomisk kalender för datum av kritiska grundläggande uttalanden och händelser. När denna används på rätt sätt, kan dessa indikatorer vara en ovärderlig resurs för alla CFD-handlare.

Friskrivning och riskvarning

Denna information har förberetts för Safecap Investments Limited (“Safecap”) by Econoday Inc (“Econoday”). Econoday ersätts för denna tjänst av Safecap på en fast avgift-basis.

Denna information är inte, och bör inte tolkas som, investeringsråd. Det förmedlas till dig endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina särskilda investeringsomständigheter eller mål. Beskrivningar av alla företag eller deras värdepapper eller marknader/ekonomier eller utvecklingar som nämns häri är inte avsedda att vara fullständiga. Denna information som anges häri bör inte betraktas av mottagare som ett substitut för att fullgöra sin egen bedömning, eftersom informationen här inte tar hänsyn till de specifika investeringsmålen, den finansiella situationen eller särskilda behov hos en enskild mottagare. Vidare beror tillämpningen av skattelagstiftningen på en investerares individuella omständigheter. Därför bör varje investerare söka, om han/hon anser det lämpligt, relevant oberoende professionell rådgivning både angående investeringar som bedömts och skattekonsekvenserna, innan man gör något investeringsbeslut. Informationen och åsikterna här har sammanställts eller kommits fram till baserat på information som erhållits från källor som tros vara pålitliga och i god tro. Sådan information har inte verifierats oberoende, utan tillhandahålls i "befintligt skick" och ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, ges i förhållande till riktighet, fullständighet, tillförlitlighet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål av sådan information och åsikter. Alla utlåtanden (inklusive ord som tyder på eller uttalanden som "hausse", "baisse", "viktigt stöd", "utsikt", "projektion", "förväntan" och "tro") och alla prognoser eller uttalanden om förväntningar om framtida händelser eller eventuell framtida resultat av investeringar, representerar Econodays egen bedömning och tolkning av information tillgänglig för Econoday förnärvarande hänför sig inte till de individuella omständigheterna hos någon investerare eller mottagare av detta meddelande.

Denna information utgör inte ett förtroendeförhållande eller utgör råd av Safecap eller Econoday och kan inte åberopas som ett påstående om att en viss transaktionsnödvändighet kunde ha varit eller kan påverkas vid det angivna priset. Denna information är inte en annons för värdepapper. Åsikter som uttrycks här kan skilja sig eller strida mot utlåtanden från övriga affärsområden inom SafeCap, Econoday eller deras dotterbolag som ett resultat av att använda olika antaganden och kriterier. All sådan information och åsikter kan ändras utan förvarning och varken Safecap eller Econoday eller någon av deras dotterbolag är skyldiga att uppdatera eller hålla denna information aktuell häri. De finansiella instrumenten som beskrivs häri kanske inte är berättigade till försäljning i alla jurisdiktioner eller till vissa kategorier av investerare.

Intressekonflikter: Safecap har en omfattande policy för att hantera intressekonflikter med sina klienter samt en policy för att behandla kunderna rättvist, inklusive att erbjuda bästa utförandet för din handel. Du bör vara medveten om att Safecap kan vara din motpart i din handel med CFD:er och därför där du gör vinster eller förluster, kan Safecap på motsvarande sätt uppbära förluster eller hämta in vinster.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.