Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP)

05/08/2017

Co to jest NFP?

NFP to akronim od angielskiej nazwy raportu Non Farm Payroll (raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym), oczekiwanego przez inwestorów amerykańskiego raportu rządowego publikowanego w pierwszy piątek każdego miesiąca. Dane do raportu NFP są gromadzone, analizowane i publikowane przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych i prezentują finansowo-ekonomiczny obraz rynku pracy widziany ze zróżnicowanej perspektywy wiodących spółek i producentów amerykańskich. Raport NFP często stanowi przedmiot przewidywań ekonomistów, analityków rynku i inwestorów na całym świecie, częściowo ze względu na tendencję do powodowania zmian i generowania zmienności cen na rynkach finansowych na kilka dni przed publikacją i, w największym stopniu, w dniu publikacji.

Wyniki prezentowane w raporcie opierają się na danych pochodzących z badań wynagrodzeń w gospodarstwach domowych, instytucjach i korporacjach, przy czym badania wynagrodzeń w korporacjach projektowane są w bezpośredniej korelacji z wywiadami z amerykańskimi przedsiębiorcami i producentami przeprowadzanymi przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Z kolei czytelnicy raportu otrzymują rzeczywiste dane statystyczne dotyczące kondycji gospodarczej i zatrudnienia w największych spółkach amerykańskich, uzyskane w odpowiedzi na pytania opracowane na podstawie informacji zwrotnych od kierownictwa spółek. Jeśli właściciele przedsiębiorstw i kadra kierownicza prognozują pozytywne zmiany ekonomiczne w swojej spółce, zatrudnienie wzrasta, co znajduje odzwierciedlenie w danych i wynikach; analogiczna sytuacja dotyczy prognoz negatywnych.

Dlaczego warto śledzić comiesięczne dane publikowane w raporcie NFP?

Publikacje raportu NFP w przeszłości, często istotne i użyteczne dla inwestorów Forex na całym świecie, generowały wysokie poziomy zmienności rynkowej i wykazywały ewidentny wpływ na długoterminowe trendy walutowe oraz na amerykańskie indeksy i kursy towarów w dniu publikacji raportu.

Wraz z publikacją danych raportu NFP do wiadomości publicznej podaje się stopę bezrobocia, średnie wynagrodzenie za godzinę oraz branżowe dane statystyczne, które albo potwierdzają albo negują wnioski Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu inwestorzy mogą dokonać ewaluacji swojego podejścia i podjąć strategiczne decyzje, uwzględniając różne dostępne czynniki i dane statystyczne. Dane publikowane w raporcie NFP są powszechnie wykorzystywane jako narzędzie do optymalizacji wyników obrotu, np. do planowania i wyznaczania momentu zakupu i sprzedaży instrumentu bądź otwarcia lub zamknięcia transakcji czy do wyboru instrumentu na podstawie warunków ekonomicznych.

Obejrzyj wcześniejsze wideo:

02/06/2017
10/03/2017
06/01/2017
02/12/2016
04/11/2016
08/10/2016

Oświadczenie dotyczące nagrania:
Informacje zostały opracowane przez Trading Central S.A („Trading Central”) z siedzibą pod adresem: 11 bis rue Scribe, F-75009 Paris, i są przekazywane przez Safecap Investments Limited („Safecap”). Trading Central prowadzi działalność w zakresie przygotowywania technicznych, ekonomicznych i korporacyjnych komunikatów i analiz dla rynku Forex, rynku akcji i innych rynków globalnych. Trading Central nie jest zarejestrowany we Francji jako dostawca usług inwestycyjnych. Podmioty stowarzyszone należące do Trading Central Group są zarejestrowane w dwóch jurysdykcjach. Za swoje usługi Trading Central otrzymuje od Safecap wynagrodzenie w stałej wysokości.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej i nie należy interpretować jej w ten sposób. Przekazujemy ją wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych, bez odniesienia do Twojej sytuacji lub celów inwestycyjnych. Nie stanowi ona pełnego opisu wzmiankowanych spółek, ich papierów wartościowych, rynków/gospodarek lub zachodzących zmian. Niniejszej informacji nie należy traktować jako substytutu własnego osądu, ponieważ nie odnosi się ona do konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy potrzeb konkretnego odbiorcy. Ponadto stosowanie przepisów prawa podatkowego zależy od indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej każdy inwestor powinien zasięgnąć, jeśli uzna to za stosowne, niezależnej profesjonalnej porady w zakresie rozważanych inwestycji oraz ich implikacji podatkowych. Prezentowane informacje i opinie zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych w dobrej wierze ze źródeł uznawanych za rzetelne. Informacje te nie zostały poddane niezależnej weryfikacji, są prezentowane w formie „takie jakie są” i nie składa się żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń lub zapewnień co do dokładności, kompletności, rzetelności, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu takich informacji lub opinii. Wszelkie wyrażenia dotyczące opinii (w tym np. takie słowa czy wyrażenia jak „zwyżkowy”, „zniżkowy”, „kluczowe wsparcie”, „prognoza”, „projekcja”, „oczekiwać”, „spodziewać się”, „uznawać” czy „uważać”) oraz wszelkie projekcje, prognozy czy wyrażenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych zdarzeń lub potencjalnych przyszłych rezultatów inwestycji odzwierciedlają własną ocenę i interpretację informacji aktualnie dostępnych dla Trading Central i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji konkretnego inwestora lub odbiorcy niniejszego komunikatu.

Informacje te nie ustanawiają stosunku powiernictwa ani nie stanowią udzielenia porady przez Safecap lub Trading Central i nie należy ich traktować jako oświadczenia, iż dana transakcja na pewno mogła lub może zostać zawarta po określonej cenie. Informacje te nie stanowią reklamy papierów wartościowych. Wyrażone opinie mogą różnić się od opinii wyrażonych przez inne obszary biznesowe Safecap, Trading Central lub ich podmioty stowarzyszone lub nawet stać z nimi w sprzeczności na skutek przyjęcia odmiennych założeń i kryteriów. Wszelkie takie informacje i opinie mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia, a Safecap, Trading Central i ich podmioty stowarzyszone nie są zobowiązane do ich aktualizacji. Opisywane instrumenty finansowe mogą nie być dostępne do sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach lub dla niektórych kategorii inwestorów.

Informacje te nie są przeznaczone do powszechnej dystrybucji i nie mogą być odtwarzane, redystrybuowane lub publikowane w całości lub w części w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody Safecap, a Safecap, Trading Central i ich podmioty stowarzyszone nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich w tym zakresie.

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.