Kalendarz wydarzeń gospodarczych

Markets.com prowadzi Kalendarz wydarzeń gospodarczych zawierający daty fundamentalnych wydarzeń i publikacji. Jeśli są odpowiednio wykorzystywane, wskaźniki te mogą stanowić nieocenione źródło informacji dla każdego inwestora prowadzącego obrót kontraktami CFD.

Zastrzeżenie prawne i ostrzeżenie o ryzyku

Niniejsza informacja została opracowana dla Safecap Investments Limited („Safecap”) przez Econoday Inc („Econoday”). Za swoje usługi Econoday otrzymuje od Safecap wynagrodzenie w stałej wysokości.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej i nie należy interpretować jej w ten sposób. Przekazujemy ją wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych, bez odniesienia do Twojej sytuacji lub celów inwestycyjnych. Nie stanowi ona pełnego opisu wzmiankowanych spółek, ich papierów wartościowych, rynków/gospodarek lub zachodzących zmian. Niniejszej informacji nie należy traktować jako substytutu własnego osądu, ponieważ nie odnosi się ona do konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy potrzeb konkretnego odbiorcy. Ponadto stosowanie przepisów prawa podatkowego zależy od indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej każdy inwestor powinien zasięgnąć, jeśli uzna to za stosowne, niezależnej profesjonalnej porady w zakresie rozważanych inwestycji oraz ich implikacji podatkowych. Prezentowane informacje i opinie zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych w dobrej wierze ze źródeł uznawanych za rzetelne. Informacje te nie zostały poddane niezależnej weryfikacji, są prezentowane w formie „takie jakie są” i nie składa się żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń lub zapewnień co do dokładności, kompletności, rzetelności, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu takich informacji lub opinii. Wszelkie wyrażenia dotyczące opinii (w tym np. takie słowa czy wyrażenia jak „zwyżkowy”, „zniżkowy”, „kluczowe wsparcie”, „prognoza”, „projekcja”, „oczekiwać”, „spodziewać się”, „uznawać” czy „uważać”) oraz wszelkie projekcje, prognozy czy wyrażenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych zdarzeń lub potencjalnych przyszłych rezultatów inwestycji odzwierciedlają własną ocenę Econoday i interpretację informacji aktualnie dostępnych dla Econoday i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji konkretnego inwestora lub odbiorcy niniejszej informacji.

Informacje te nie ustanawiają stosunku powiernictwa ani nie stanowią udzielenia porady przez Safecap lub Econoday i nie należy ich traktować jako oświadczenia, iż dana transakcja na pewno mogła lub może zostać zawarta po określonej cenie. Informacje te nie stanowią reklamy papierów wartościowych. Wyrażone opinie mogą różnić się od opinii wyrażonych przez inne obszary biznesowe Safecap, Econoday lub ich podmioty stowarzyszone lub nawet stać z nimi w sprzeczności na skutek przyjęcia odmiennych założeń i kryteriów. Wszelkie takie informacje i opinie mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia, a Safecap, Econoday i ich podmioty stowarzyszone nie są zobowiązane do ich aktualizacji. Opisywane tu instrumenty finansowe mogą nie być dostępne do sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach lub dla niektórych kategorii inwestorów.

Konflikty interesów: Safecap stosuje wszechstronną politykę zarządzania konfliktami interesów ze swoimi klientami oraz politykę uczciwego traktowania klientów, w tym najlepszej realizacji zleceń. Należy mieć świadomość, że Safecap może być drugą stroną transakcji na kontraktach CFD, dlatego Twoje zyski lub straty mogą oznaczać odpowiadające im straty lub zyski dla Safecap.

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.