Nonfarm Payroll Report (NFP)

05/08/2017

Hva er NFP?

NFP er et akronym for Nonfarm Payroll Report, en rapport fra den amerikanske regjeringen som utgis den første fredagen i hver måned og som ofte leses med spenning. NFP-data innhentes, analyseres og utgis av United States Labor Department, og de er et finansielt og økonomisk sammendrag fra ulike ståsteder av ledende amerikanske selskaper og produsenter. Økonomer, markedsanalytikere og tradere over hele verden venter gjerne i spenning på NFP-rapporten, delvis på grunn av at den er kjent for å skape endringer og volatilitet på finansmarkedene i dagene før, etter og ikke minst samme dag som den slippes.

Rapportens resultater genereres basert på data som er innhentet via husholdnings-, institusjons- og bedriftslønnsundersøkelser, der bedriftslønnsundersøkelsene er utformet direkte ut fra intervjuer som US Labor Department har utført med amerikanske bedrifter og produsenter. I sin tur får offentligheten saklig, økonomisk informasjon og sysselsettingsstatistikk for noen av de største bedriftene i USA, der spørsmålene i undersøkelsen er utviklet basert på tilbakemeldinger fra amerikanske bedriftsspydspisser. Hvis bedriftseiere og ledende ansatte spår positiv økonomisk utvikling for selskapene sine, vil rekrutteringstallene øke og gjenspeiles i bedre tall og resultater i undersøkelsen, mens det motsatte er tilfelle ved negative prognoser.

Hvorfor følge den månedlige NFP-rapporten?

NFP-rapporten er ofte viktig og nyttig for Forex-tradere globalt, siden den på publiseringsdatoen har vist seg å generere stor markedsvolatilitet, samtidig som den gjerne har en markant innvirkning på langsiktige valutatrender, den amerikanske indeksen og råvareprisene den dagen resultatene blir offentliggjort.

Samtidig med kunngjøringen av NFP-resultatene, kommer den statistiske rapporten om amerikansk arbeidsledighet, gjennomsnittlig timelønn og industriell produksjon, og denne vil enten støtte opp om eller motsi konklusjonene til US Labor Department. Tradere kan dermed vurdere hva de skal gjøre og ta strategiske beslutninger ved å vurdere de ulike statistiske faktorene og dataene som gjøres tilgjengelige for dem. Enten det er for å bestemme og planlegge tidspunktet for kjøp og salg av et instrument, åpne og/eller lukke handler eller å velge et instrument basert på økonomiske forhold, brukes resultatene i NFP-rapporten av mange som et verktøy for å optimalisere tradingresultatet.

Se forrige video:

02/06/2017
10/03/2017
06/01/2017
02/12/2016
04/11/2016
08/10/2016

Videoansvarsfraskrivelse:
Denne informasjonen blir formidlet av Safecap Investments Limited («Safecap») og er utarbeidet av Trading Central S.A. («Trading Central»), 11 bis rue Scribe, F-75009 Paris. Trading Central beskjeftiger seg med utarbeidelsen av tekniske, økonomiske og bedriftsmessige nyheter og analyser av valutaer, aksjer og andre globale markeder. Trading Central er ikke registrert i Frankrike som en tilbyder av investeringstjenester. Partnerselskapene i Trading Central Group er registrert i to jurisdiksjoner. Trading Central får betalt en fast sum av Safecap for å levere denne tjenesten.

Denne informasjonen er ikke – og skal ikke tolkes til å være – investeringsrådgivning. Den er kun ment som generell informasjon og tar ikke hensyn til dine spesifikke investeringsmål eller -forhold. Beskrivelser av ett eller flere selskaper eller verdipapirene de utsteder, markeder/økonomier og utvikling som nevnes her, er ikke ment å være uttømmende. Informasjonen i dette dokumentet skal ikke betraktes som en erstatning for å utøve egen dømmekraft, og informasjonen tar ikke hensyn til de spesifikke investeringsmålene, den økonomiske situasjonen eller de konkrete behovene til en spesifikk mottaker. Dessuten er anvendelsen av skattelovene avhengig av en investors individuelle omstendigheter. Følgelig bør enhver investor søke, som hensiktsmessig, relevante uavhengige profesjonelle råd både rundt investeringer som vurderes og skattekonsekvenser før man fatter en investeringsbeslutning. Informasjonen og meningene i dette dokumentet er utarbeidet eller publisert i god tro basert på informasjon som er innhentet fra kilder som anses som pålitelige. Denne informasjonen har ikke blitt uavhengig verifisert, den publiseres «som den er», og det gis ingen form for garanti, hverken direkte eller underforstått, om at informasjonen og meningene er nøyaktige, fullstendige, pålitelige, salgbare eller egnet til et bestemt formål. Alle uttalelser (inkludert antydninger eller utsagn som f.eks. «bullish», «bearish», «viktig støttenivå», «utsikter», «prognose», «forventning» og «antagelse») og framstillinger, prognoser og uttalelser vedrørende en forventning om framtidige hendelser eller mulige framtidige resultater av investeringer representerer Trading Centrals egen vurdering og tolkning av informasjon som for øyeblikket er tilgjengelig for Trading Central og forholder seg ikke til de individuelle omstendighetene til investorer eller mottakere av denne kommunikasjonen.

Denne informasjonen innebærer ikke en finansmessig relasjon eller rådgivning fra Safecap eller Trading Central og er ikke en påstand om at en bestemt transaksjon kunne ha vært utført eller kan utføres til en angitt kurs. Denne informasjonen er ikke en reklame for verdipapirer. Meningene som er uttrykt her kan avvike eller være i strid med meninger som uttrykkes av andre forretningsområder i Safecap, Trading Central eller partnerselskaper som følge av at ulike forutsetninger og kriterier ligger til grunn. All slik informasjon og alle slike meninger kan endres uten forvarsel, og hverken Safecap eller Trading Central eller noen av partnerselskapene deres er forpliktet til å holde informasjonen i dokumentet oppdatert. De finansielle instrumentene som er beskrevet her, er ikke nødvendigvis tillatt å selge i alle rettsområder eller til alle grupper av investorer.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment for distribusjon til allmennheten og kan ikke reproduseres, videreformidles eller publiseres, helt eller delvis, uansett formål, uten skriftlig tillatelse fra Safecap, og hverken Safecap eller Trading Central eller noen av partnerselskapene deres skal ha noe ansvar for handlingene til tredjeparter i denne sammenhengen.

Trading av CFD-er innebærer risiko og kan resultere i tap av innskuddet, så trade klokt. Lese den fullstendige advarselen om risiko.