Οικονομικό ημερολόγιο

Η Markets.com παρέχει ένα οικονομικό ημερολόγιο για τις ημερομηνίες κρίσιμων και πολύ βασικών ανακοινώσεων και συμβάντων. Όταν χρησιμοποιούνται κανονικά, αυτοί οι δείκτες μπορούν να αποτελέσουν έναν ανεκτίμητο πόρο για οποιονδήποτε επενδυτή CFD.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης και προειδοποίηση κινδύνου

Αυτές οι πληροφορίες έχουν ετοιμαστεί για την Safecap Investments Limited (“Safecap”) από την Econoday Inc (“Econoday”). Η Econoday αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία από την Safecap με σταθερή αμοιβή.

Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρούνται επενδυτική συμβουλή. Σας προωθούνται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης μόνο και δεν λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη επενδυτική κατάσταση ή τους στόχους σας. Οι περιγραφές οποιωνδήποτε εταιρειών, κεφαλαιαγορών ή αγορών/οικονομιών ή οι εξελίξεις που αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να θεωρούνται ολοκληρωμένες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν θα πρέπει να θεωρηθούν από τους παραλήπτες ως υποκατάστατο για τη χρήση της δικής τους κρίσης αναφορικά με συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση ή συγκεκριμένες ανάγκες οποιουδήποτε συγκεκριμένου παραλήπτη. Επιπλέον, η εφαρμογή φορολογικών νόμων εξαρτάται από τις μεμονωμένες περιστάσεις ενός επενδυτή. Αντίστοιχα, ο κάθε επενδυτής θα μπορεί να αναζητήσει, αν τις θεωρεί κατάλληλες, συγκεκριμένες επαγγελματικές συμβουλές τόσο για τις επενδύσεις που εξετάζει, καθώς και για τις συνέπειες της φορολόγησης πριν από τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο παρόν έχουν συλλεχθεί ή συγκεντρωθεί με βάση πληροφορίες που έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και καλόπιστες. Αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη αρχή, παρέχονται "ως έχουν" και καμία εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό για αυτές τις πληροφορίες και τις απόψεις. Όλες οι δηλώσεις άποψης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λέξεων ή δηλώσεων, όπως "θετικό", "απαισιόδοξο", "βασική υποστήριξη", "προοπτική", "πρόβλεψη", "προσδοκία" και "πιστεύουμε") και όλες οι προβλέψεις, προγνώσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με προσδοκίες σχετικά με μελλοντικά συμβάντα ή τη δυνητική μελλοντική απόδοση επενδύσεων, αποτελούν την αξιολόγηση και την ερμηνεία της Econoday για τις πληροφορίες που έχει στα χέρια της η Econoday και δεν σχετίζεται με τις μεμονωμένες περιστάσεις οποιουδήποτε επενδυτή ή παραλήπτη του παρόντος.

Αυτές οι πληροφορίες δεν δημιουργούν σχέση θεματοφύλακα ούτε αποτελούν συμβουλή από τη Safecap ή την Econoday και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή θα μπορούσε απαραίτητα να επηρεαστεί με την δηλωμένη τιμή. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαφήμιση χρεογράφων. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν ενδέχεται να διαφέρουν ή να έρχονται σε αντίθεση με τις απόψεις που εκφράζονται από άλλους επιχειρηματικούς τομείς της Safecap, της Econoday ή των συνεργατών τους ως αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικών εικασιών και κριτηρίων. Όλες αυτές οι πληροφορίες και οι γνώμες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και ούτε η Safecap ούτε η Econoday ή κάποιος από τους συνεργάτες τους έχει την υποχρέωση να ενημερώσει ή να διατηρήσει ενημερωμένες τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι για πώληση σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών.

Συγκρούσεις συμφερόντων: Η Safecap έχει αναλυτική πολιτική για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων με τους πελάτες της, καθώς και πολιτική για τη Δίκαιη μεταχείριση των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής Βέλτιστης εκτέλεσης για τις συναλλαγές σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Safecap μπορεί να είναι ο αντισυμβαλλόμενος στις συναλλαγές σας σε CFD και, συνεπώς, αν έχετε κέρδη ή απώλειες, η Safecap μπορεί αντίστοιχα να σημειώσει απώλειες ή να καταγράψει κέρδη.

Οι συναλλαγές CFD ενέχουν κινδύνους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απώλεια των κεφαλαίων σας. Να είστε συνετοί με τις συναλλαγές σας. Διαβάστε το Πληροφοριών Κινδύνου.