Non Farm Payroll Report (NFP)

05/08/2017

Hvad er NFP?

NFP er et akronym for Non Farm Payroll Report, en generelt imødeset rapport, der frigives den første fredag i hver måned. Det amerikanske arbejdsministerium indsamler, analyserer og frigiver NFP-data, der indeholder en finansiel og økonomisk beskrivelse fra forskellige synsvinkler fra førende amerikanske selskaber og producenter. NFP-rapporten imødeses ofte med spænding af økonomer, markedsanalytikere og tradere over hele verden, hvilket til dels skyldes, at rapporten traditionelt giver anledning til forandringer og volatilitet på finansmarkederne i dagene op til, efter, og vigtigst, på selve dagen for dens offentliggørelse.

Rapportens resultater genereres på basis af data indsamlet gennem lønundersøgelser i husholdninger, institutioner og virksomheder. Virksomhedernes lønundersøgelser er udformet i direkte sammenhæng med det amerikanske arbejdsministeriums interview af amerikanske virksomheder og producenter. Offentligheden på sin side får faktuelle, økonomiske og beskæftigelsesmæssige statistikker om nogle af de største navne i amerikansk erhvervsliv, idet spørgsmålene i undersøgelsen er udformet med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra Amerikas ledende virksomheder. Hvis virksomhedsejere og virksomhedsledere forudser en positiv økonomiske udvikling for deres selskab, stiger antallet af beskæftigede, hvilket medfører højere tal og resultater i undersøgelsen, lige som det omvendte gør sig gældende ved negative skøn.

Hvorfor følge NFP-rapportens resultater månedligt?

Datoerne for tidligere offentliggørelser af NFP-rapporten er ofte afgørende og nyttige for valutatradere i hele verden, idet de har vist sig give anledning til høj markedsvolatilitet, samtidig med den indlysende virkning de har på de langsigtede valutatendenser, samt på de amerikanske indeks- og råvarepriser på den dag, hvor resultaterne offentliggøres.

Samtidigt med offentliggørelsen af resultaterne af NFP-rapporten frigives de amerikanske arbejdsløshedstal, den gennemsnitlige timeløn og tallene for industriproduktionen, der enten understøtter eller modsiger det amerikanske arbejdsministeriums konklusioner. Tradere kan således vurdere deres eksekveringsstrategi og træffe strategiske valg, når de kigger på de forskellige statistiske faktorer og data, som de har til deres rådighed. Uanset om der er tale om beslutninger om og planlægning af køb og salg af et instrument, åbning og/eller lukning af handler, eller valg af et instrument, der skal overvåges baseret på økonomiske forhold, anvendes resultaterne af NFP-rapporten af mange som et værktøj til optimering af handelsresultaterne.

Se tidligere videoer:

02/06/2017
10/03/2017
06/01/2017
02/12/2016
04/11/2016
08/10/2016

Video ansvarsfraskrivelse:
Disse oplysninger er stillet til din rådighed af Safecap Investments Limited (“Safecap”) og er blevet udarbejdet af Trading Central S.A (“Trading Central”) på adressen 11 bis rue Scribe, F-75009 Paris. Trading Central beskæftiger sig med udarbejdelse af tekniske, økonomiske og forretningsmæssige nyheder og analyse til valuta- og aktiemarkederne og andre globale markeder. Trading Central er ikke indregistreret i Frankrig som leverandør af investeringsydelser. Tilknyttede selskaber i Trading Central Group er indregistreret i to lande. Trading Central honoreres for denne service af Safecap på basis af et fast honorar.

Disse oplysninger er ikke og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning. De gives til generel information og tager ikke hensyn til dine specifikke investeringsforhold eller -mål. Beskrivelser af selskaber eller deres værdipapirer eller af markeder/økonomier eller udviklingstendenser omtalt heri skal ikke anses som fuldstændige. Oplysningerne heri må ikke af modtagerne betragtes som en erstatning for udøvelsen af deres eget skøn, idet oplysningerne ikke tager hensyn til de specifikke investeringsmål, den finansielle situation eller de særlige behov, der gør sig gældende for den enkelte modtager. Derudover afhænger anvendelsen af skattelovgivningen af en investors individuelle forhold. Den enkelte investor bør følgelig, såfremt denne finder det hensigtsmæssigt, søge relevant uafhængig professionel rådgivning, både om de overvejede investeringer og om de skattemæssige konsekvenser, før der træffes nogen investeringsbeslutning. De heri indeholdte oplysninger er indsamlet og holdninger udtrykt på basis af oplysninger fra kilder, der findes at være pålidelige og i god tro. Disse oplysninger er ikke blevet verificeret enkeltvis, og afgives i deres foreliggende form, lige som vi ikke afgiver nogen udtrykkelige eller underforståede løfter eller garantier med hensyn til sådanne oplysningers og holdningers nøjagtighed, fuldstændighed, pålidelighed, handelsmæssighed eller egnethed til et bestemt formål. Alle tilkendegivelser af holdninger (herunder til vejledning ord eller udsagn som “bull”, “baisse”, “vigtig støtte”, “udsigter”, “skøn”, “forventning” og “mener”) og alle fremskrivninger, skøn eller udsagn om forventninger til fremtidige begivenheder eller investeringers mulige fremtidige resultater, er udtryk for Trading Central’s egen vurdering og fortolkning af oplysninger, som p.t. er til Trading Central's rådighed, og vedrører ikke de specifikke forhold hos en given investor eller modtager af denne meddelelse.

Disse oplysninger udgør ikke nogen form for forvaltningsforhold eller rådgivning fra Safecaps eller Trading Centrals side, og kan ikke tages som et udsagn om, at en bestemt transaktion kunne være blevet berørt eller kan blive berørt på den anførte kurs. Disse oplysninger udgør ikke nogen markedsføring af værdipapirer. Heri udtrykte holdninger kan afvige fra eller være i modstrid med holdninger udtrykt af andre afdelinger i Safecap, Trading Central eller deres tilknyttede selskaber som et resultat af brug af forskellige antagelser og kriterier. Alle disse oplysninger og holdninger kan ændres uden varsel, og hverken Safecap, Trading Central eller nogen af deres tilknyttede selskaber har nogen pligt til at opdatere eller ajourføre de heri indeholdte oplysninger. De finansielle instrumenter, der beskrives her, er måske ikke tilgængelige i alle lande eller for visse kategorier af investorer.

Disse oplysninger er ikke bestemt til distribution til offentligheden og må ikke, hverken helt eller delvis, reproduceres, videredistribueres eller offentliggøres til noget formål uden Safecaps skriftlige samtykke, og hverken Safecap, Trading Central eller nogen af deres tilknyttede selskaber påtager sig noget som helst ansvar for tredjeparters handlinger i denne henseende.

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.