Způsoby platby

Níže je uveden seznam platebních metod, jichž mùžete využít:

Kreditní/debení karta

Použijte svou kartu Visa, Mastercard, Maestro, Solo, Switch nebo LaserCard pro pøímé vklady prostøedkù.


Bankovní pøevod

Bankovní pøevod mùže být proveden z jednoho bankovního úètu na jiný bankovní úèet. Vaše soukromé finanèní údaje pøedávané mezi vámi a bankou jsou vždy uloženy v bezpeèí. Vezmìte prosím na vìdomí, že Safecap Investments Limited nepøijímá hotovost ani šeky jako platební metodu pro vkládání prostøedkù na kterýkoliv z jeho bankovních úètù.

Nyní jsou bankovní pøevody k dispozici v partnerství s jednou z pøedních bank na svìtì - Barclays.


Rychlý bankovní pøevod

Mùžete pøevádìt prostøedky ve své místní mìnì, což vám ušetøí náklady a poplatky za konverzi a je to mnohem rychlejší pøevod než bìžné bankovní pøevody.


PayPal

PayPal pøinesl výrazný pokrok v oblasti plateb on-line se svým snadným rozhraním, do nìhož mùžete vstupovat pøes web i na cestách. Markets.com, které momentálnì provozuje spoleènost 'Safecap Investments Limited, vám nyní nabízí možnost provádìt vklady a výbìry pomocí této oblíbené platební metody.


Skrill

Skrill je jednou z nejoblíbenìjších metod internetových plateb, která umožòuje provádìt transakce pouze s e-mailovou adresou a heslem. Je snadné vložit prostøedky na úèet, pokud máte na výbìr víc než 100 místních možností platby! Navíc ani nemusíte všude posílat všechny své platební údaje a neustále je nìkam psát. Založení úètu Skrill je úplnì zdarma.


Neteller

Markets.com, které provozuje spoleènost 'Safecap Investments Limited, vám nyní nabízí možnost provádìt vklady a výbìry pøes Neteller. Tato platební metoda je bezpeèná, ovìøení probíhá ve dvou krocích a pracuje pouze s klientským Secure ID.


Dodateèné metody


Nìmecko a Rakousko

Nìmecko

Nizozemsko

Portugalsko

Estonsko

Další možnosti v metodách plateb jsou také k dispozici v části Vklady Markets.com.

Obchodování s CFD je rizikové a mohlo by se stát, že při něm utrpíte ztrátu svého vkladu, obchodujte prosím s rozvahou. Přečtěte si Poučení o riziku.