Zpráva o stavu zaměstnanosti ve Spojených státech (NFP)

05/08/2017

Co je to NFP?

NFP je zkratka anglických slov Non Farm Payroll (počty zaměstnanců kromě zemědělství) a jedná se o zprávu americké vlády, která se vydává první pátek každého měsíce, a jejíž vyhlášení veřejnost s napětím sleduje. Podklady pro zprávu NFP shromažďuje, analyzuje a zveřejňuje ministerstvo práce Spojených států. Tyto podklady obsahují finanční a ekonomické souhrnné zprávy z předních amerických firem, kromě zemědělství. Ekonomové, analytikové trhů a obchodníci po celém světě se snaží předvídat obsah této zprávy, neboť je známo, že v období před jejím zveřejněním se objevují změny a kolísání na finančních trzích, které vrcholí dnem zveřejnění a po něm ještě nějakou dobu doznívají.

Výsledky této zprávy se generují na základě dat shromážděných od domácností, institucí a z průzkumů stavu zaměstnanosti ve firmách, které jsou koncipovány tak, aby přímo odpovídaly komunikaci Ministerstva práce s americkými podnikateli a výrobci. Veřejnost se tak může seznámit s konkrétními fakty a výsledky statistik z oblasti ekonomiky a stavu zaměstnanosti v nejvýznamnějších firmách Spojených států. Otázky průzkumů se tvoří podle reakcí významných představitelů amerických firem. Pokud budou majitelé firem a nejvyšší management předpovídat pozitivní ekonomický vývoj pro svou společnost, čísla zaměstnanosti se budou zvyšovat a generovat vyšší čísla a výsledky průzkumů. Negativní předpovědi pak budou mít opačný vliv.

Proč je dobré sledovat každý měsíc výsledky zprávy o stavu zaměstnanosti v USA?

Zprávy NFP jsou mimořádně důležité a užitečné pro forexové obchodníky po celém světě, neboť zveřejnění této zprávy přineslo vždy zvýšenou volatilitu trhů a mělo okamžitý dopad na dlouhodobé měnové trendy, americký index a ceny komodit.

Vedle oznámení výsledků zprávy NFP se zveřejňuje také míra nezaměstnanosti ve Spojených státech, průměrná hodinová mzda a statistiky průmyslové výroby, které buď podpoří nebo popřou závěry amerického ministerstva práce. Obchodníci tak mohou zhodnotit svůj přístup k realizaci obchodů a přijímat strategická rozhodnutí při zvažování různých statistických faktorů a dat, která mají k dispozici. Ať už se jedná o stanovení a naplánování vhodné chvíle pro nákup a prodej určitého nástroje, otevření a/nebo uzavření obchodů nebo výběr nástroje, který by se měl sledovat na základě ekonomických podmínek, výsledků zprávy NFP využívá velmi mnoho lidí jako nástroj optimalizace výsledků obchodování.

Sledujte dřívější videa:

02/06/2017
10/03/2017
06/01/2017
02/12/2016
04/11/2016
08/10/2016

Video Odmítnutí odpovědnosti:
Tuto informaci Vám sděluje společnost Safecap Investments Limited (dále jen „Safecap”). Informaci připravila Obchodní centrála - Trading Central S.A (dále jen „Trading Central”) se sídlem 11 bis rue Scribe, F-75009 Paris. Trading Central se podílí na přípravě technických, ekonomických a firemních zpráv a analýz pro forex, akcie a ostatní globální trhy. Trading Central není registrována ve Francii coby poskytovatel investičních služeb. Pobočky skupiny Trading Central jsou registrovány ve dvou státech. Safecap vyplácí společnosti Trading Central odměnu za její služby na bázi fixní platby.

Tato informace není investičním doporučením a neměla by tak být chápána. Sdělujeme Vám ji pouze jako všeobecnou informaci, která nesouvisí s podmínkami ani cíli Vašich konkrétních investic. Popis jakékoli společnosti nebo společností nebo jejich cenných papírů nebo trhů / ekonomik nebo vývojů zde uvedených není považováno za úplné a vyčerpávající. Informace uvedené v tomto dokumentu by příjemci neměli považovat za náhradu svého vlastního úsudku, neboť informace nezohledňuje konkrétní investiční cíle, finanční situaci či konkrétní potřeby jakéhokoliv konkrétního příjemce. Také aplikovatelnost daňových zákonů závisí na individuálních podmínkách investora. Proto by měl investor, pokud uzná za vhodné, vyhledat před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí radu nezávislého profesionála týkající se konkrétních investic i daňových důsledků s nimi spojených. Informace a názory uvedené v tomto dokumentu vycházejí z informací získaných v dobré víře ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Tyto informace nebyly nezávisle ověřovány, jsou předány „jak stojí a leží“ a bez jakékoliv záruky, ať už vyjádřené nebo nevyjádřené, co se týče jejich přesnosti, úplnosti, spolehlivosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Veškerá tvrzení a názory (včetně indikativních slov nebo stanovisek, jako je „býčí“, „medvědí“, „klíčový support“, „výhled“, „projekce“ „očekávání“ a „domnívat se“) a veškeré projekce, předpovědi nebo stanoviska týkající se očekávání budoucích událostí nebo možného budoucího výkonu investic, odrážejí vlastní hodnocení Trading Central a interpretaci informací, které má momentálně Trading Central k dispozici, a nevztahují se na individuální podmínky jakéhokoliv investora nebo příjemce tohoto sdělení.

Tyto informace nezakládají fiduciární vztah a nejsou radou ze strany Safecap nebo Trading Central, a proto na ně nelze spoléhat jako na tvrzení o tom, že nějaká konkrétní transakce mohla být nebo může být uskutečněna za stanovenou cenu. Tyto informace nejsou reklamou na cenné papíry. Názory vyjádřené v tomto dokumentu se mohou lišit nebo mohou být v rozporu s názory vyjádřenými jinými subjekty Safecap, Trading Central nebo jejich poboček v důsledku používání různých předpokladů a kritérií. Veškeré takovéto informace a názory se mohou měnit bez předchozího upozornění a ani Safecap ani Trading Central či jakákoliv z jejich poboček nemají povinnost aktualizovat informace obsažené v tomto dokumentu. Finanční nástroje zde popsané nemusí splňovat podmínky pro to, aby se mohly prodávat ve všech státech a jurisdikcích nebo určitým kategoriím investorů.

Informace zde uvedené nejsou určeny k distribuci veřejnosti a nesmí se reprodukovat, redistribuovat či publikovat jako celek ani jako část, za jakýmkoli účelem, bez písemného svolení Safecap., a ani Safecap, ani Trading Central, ani jakákoli z jejich poboček nepřijímají jakoukoli zodpovědnost za akce třetích stran v tomto směru.

Obchodování s CFD je rizikové a mohlo by se stát, že při něm utrpíte ztrátu svého vkladu, obchodujte prosím s rozvahou. Přečtěte si Poučení o riziku.